Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Novinky

V mesiaci august 2022 prebehlo v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby dotazníkové zisťovanie „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“.

Čítať ďalej

S blížiacim sa príchodom ukončenia projektu SRI bolo potrebné zistiť, do akej miery bola funkčná a efektívna činnosť sektorových rád počas celého projektového obdobia. Aj členom Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby bol odoslaný dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoj názor na fungovanie Sektorovej rady z rôznych aspektov.

Čítať ďalej

Významným prínosom NP SRI, v porovnaní s predchádzajúcimi etapami Národnej sústavy povolaní, je vytvorenie prostredia pre identifikáciu inovačných trendov vplývajúcich na sektor a definovaní vplyvu inovácií na konkrétne zamestnania v sektore.

Čítať ďalej

Za prínos tiež považujú objektivitu, aktuálnosť poznatkov a dobré poznanie aktuálnej situácie a výziev v sektore. Sektorová rada vytvára ,,most“ medzi zamestnávateľmi, štátnymi inštitúciami a poskytovateľmi vzdelávania a umožňuje prenos poznatkov a podnetov od zamestnávateľov k školám, ale i od škôl k štátu, a zastrešuje súbor informácií o inováciách v sektore.

Čítať ďalej

Na zhodnotenie fungovania sektorových rád v období apríl 2019 – september 2022 bol vypracovaný Realizačným tímom SRI elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore.

Čítať ďalej

Jednotlivé projektové aktivity môžu pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so zamestnanosťou v danom sektore primárne vďaka prenosu skúseností.

Čítať ďalej

Na základe získaných dát bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Sledovalo sa, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení a či boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád.

Čítať ďalej

Prostredníctvom tohto dotazníka sa prioritne sledovalo, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení a či  boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád.

Čítať ďalej

Pre budúce fungovanie Sektorovej rady považuje väčšina respondentov za kľúčové, aby hlavné dva projektové výstupy – NŠZ a SSRĽZ – boli priebežne aktualizované v závislosti od budúceho vývoja.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.