Kategória: Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa stretla na 11. rokovaní 12. – 13. októbra 2022. Rokovanie sa konalo v Sojka Resorte v Malatínach. Išlo o posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

Čítať ďalej

Jedným z kľúčových cieľov Sektorovej rady je napomáhať zlepšovaniu kvality vzdelávacej sústavy ako rozhodujúcemu aspektu prípravy kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore. Okrem definovania potrieb trhu práce a formulovania objednávky zamestnávateľov smerom k vzdelávacím inštitúciám je v záujme Sektorovej rady vytvárať podmienky na sprehľadnenie a objektívne posúdenie kvality jednotlivých poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa stretla na 10. rokovaní 15. júna 2022 v Hoteli Apollo v Bratislave. Členovia boli informovaní o dôležitých projektových aktivitách. Z úst niektorých z nich odzneli aj aktuálne informácie z diania v sektore.

Čítať ďalej

Výzvou pre Sektorovú radu pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch bolo nastaviť sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov tak, aby sa v nej dokázali spracovať ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť nielen v oblasti odborného vzdelávania, ale aj ďalších foriem vzdelávania.

Čítať ďalej

Väčšinu roka boli prevádzky zatvorené alebo výrazne obmedzené, čo na ne malo negatívny finančný dopad. Veľkej časti podnikov sa toto obdobie podarilo prežiť aj vďaka nástrojom štátnej pomoci. 40 % prevádzok sa po prvom otvorení – hneď, ako to bolo možné – opätovne zatvorilo kvôli nedostatočnému dopytu zo strany hostí.

Čítať ďalej

Najdôležitejšími témami rokovania bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Dôležitou témou rokovania boli inovačné trendy. Sektorová rada pracuje na identifikácii a sumarizácii najdôležitejších inovačných trendov, ktoré majú, resp. budú mať vplyv na ľudské zdroje v sektore.

Čítať ďalej

K hlavným témam rokovania patril ranking poskytovateľov vzdelávania a hodnotenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov externými expertmi.

Čítať ďalej

Hlavnou úlohou v tomto období je tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (NŠZ). Niekoľko z nich už bolo Sektorovou radou schválených, na ďalších sa aktuálne pracuje.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.