Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

06.12.2022

V mesiaci august 2022 prebehlo v rámci členskej základne Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (ďalej len „Sektorová rada“) dotazníkové zisťovanie zamerané na hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. Cieľom bolo zhodnotiť prínosy národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“), zistiť odporúčania pre budúcnosť fungovania Sektorovej rady a načrtnúť vízie a oblasti, v ktorých Sektorová rada ako združenie odborníkov dokáže byť relevantným partnerom pre sektorových stakeholderov.  

Zloženie Sektorovej rady v aktuálne realizovanom NP SRI (v období apríl 2019 – december 2022) hodnotia členovia za optimálne. Členovia Realizačného tímu NP SRI dokážu porovnať zastúpenie jednotlivých inštitúcií a organizácií naprieč všetkými 24 sektorovými radami. Z tejto skúsenosti vyplýva aj pohľad tajomníka Sektorovej rady na zloženie členov Sektorovej rady. Z dôvodu nezáujmu významných stavebných spoločností participovať na aktivitách Sektorovej rady, boli tieto miesta obsadené zástupcami vzdelávacieho systému. Sektorová rada mala v porovnaní s inými sektorovými radami niekoľkonásobne vyšší podiel zástupcov základných, stredných a vysokých škôl.1  

Medzi hlavné aktivity Sektorovej rady v období realizácie NP SRI patrí tvorba Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ) a tvorba a revízia garantovaných národných štandardov zamestnania (ďalej len NŠZ“). Všetky aktivity a výstupy Sektorovej rady vnímajú členovia veľmi pozitívne, čo potvrdzujú aj odpovede respondentov na otázku, či predmetné výstupy využili pri svojej práci, resp. či mali možnosť prezentovať výstupy projektu na odborných podujatiach. Materiály vypracované Sektorovou radou boli členmi využité napr. pri pripomienkovaní novej legislatívy, pri tvorbe analytických a strategických materiálov, pri tvorbe vzdelávacích aktivít v rámci vnútropodnikových vzťahov a najmä pri tvorbe obsahu vzdelávania na úrovni stredoškolského a vysokoškolského štúdia. Jeden z najvýznamnejších úspechov Sektorovej rady je vyžitie SSRĽZ pri tvorbe Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania, skupiny povolaní a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Väčšina respondentov vníma SSRĽZ ako vhodný nástroj na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy a vývoj trhu práce. Významným prínosom NP SRI, v porovnaní s predchádzajúcimi etapami Národnej sústavy povolaní, je vytvorenie prostredia pre identifikáciu inovačných trendov vplývajúcich na sektor a definovaní vplyvu inovácií na konkrétne zamestnania v sektore. Na základe týchto jedinečných informácií dokáže vzdelávací systém reflektovať na inovačné trendy a zapracovať ich do obsahov vzdelávania s cieľom pripraviť kvalifikovaných absolventov pre sektor. Aktivita Tvorba a revízia garantovaných NŠZ prebiehala v rámci Informačného systému NP SRI, v ktorom členovia pracovali na obsahovom naplnení jednotlivých NŠZ. Práca v informačnom systéme bola hodnotená pozitívne a jednotlivé karty zamestnaní členovia využívali a využívajú tak v rámci svojej práce, ako aj v rámci iných aktivít, akými sú napr. konferencie, prezentácie pred odborníkmi z praxe a taktiež využitie pri písaní odborných článkov publikovaných v domácich a medzinárodných zborníkoch.  

Vo všeobecnosti ako najvyšší prínos NP SRI a samotnej činnosti Sektorovej rady vnímajú respondenti nasledovné oblasti:  

  • Priame prepojenie vzdelávania s praxou (prenos nových poznatkov z trhu práce do vzdelávacieho systému); 
  • Združenie odborníkov, akým je Sektorová rada, prepája verejný a súkromný sektor, čo umožňuje riešiť problémy v stavebnom odvetví novým spôsobom a efektívnejšie; 
  • Schopnosť združovať odborníkov zo sektora, ktorí dokážu riešiť problémy sektora komplexne a efektívne. 

Dôležitým elementom dotazníkového hodnotenia bolo aj samotné vedenie NP SRI zo strany Realizačného tímu SRI. To ocenili všetci respondenti  najlepším možným hodnotením. V tejto súvislosti boli hodnotení aj predseda Sektorovej rady a garant Sektorovej rady, ktorí rovnako získali od respondentov najvyšší možný stupeň hodnotenia. Rovnako je potrebné poukázať na skutočnosť, týkajúcu sa reprezentatívneho zastúpenia Sektorovej rady na pozícii predsedu. Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, ako predseda Sektorovej rady a zároveň prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, je významnou osobnosťou sektora stavebníctva pre odbornú aj laickú verejnosť. Práve takéto reprezentatívne zastúpenie je jedným z dôležitých krokov k tomu, aby bola činnosť Sektorovej rady a jej výstupy vnímaná aj širokým okolím.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.