Novinky

Najvyššie celkové hodnotenie podľa kritérií odborníkov v Sektorovej rade dosiahla Stredná odborná škola informačných technológií v Košiciach, s odborom grafik digitálnych médií.

Čítať ďalej

Medzi dlhodobé snahy sektorových rád patrí identifikácia a hodnotenie relevantných poskytovateľov vzdelávania, ktorí pripravujú ľudské zdroje, reflektujúc aktuálne aj perspektívne potreby zamestnávateľov.

Čítať ďalej

Aktivity sú zamerané na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, prípravu metodických a didaktických materiálov v oblasti on-line, hybridného a dištančného vzdelávania, ako i na vzdelávanie zamestnancov v oblasti kvality vzdelávacích a výchovných inštitúcií a sebahodnotenia škôl.

Čítať ďalej

Dá sa povedať, že reformné ciele v oblasti verejnej správy zadefinované
v programovom vyhlásení vlády sú pomerne ambiciózne.

Čítať ďalej

Cieľom rankingu vzdelávania nie je zostavovať rebríček úspešných a menej úspešných škôl. Realizačný tím NP SRI spracoval pre členov Sektorovej rady tieto dáta s cieľom hĺbkového vyhodnotenia prípravy budúcich absolventov pre prácu v sektore.

Čítať ďalej

Kvalitne pripravení  absolventi a ich aktívne zapojenie sa na trhu práce je jedným zo základných atribútov pre dobre fungujúcu ekonomiku krajiny. Kreovanie kritérií hodnotenia poskytovateľov vzdelávania na Slovensku sa tak stalo jednou z dôležitých aktivít, ktorým sa Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v projektovom období venovala. Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v rámci svojej činnosti venovala […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo predstavuje Ranking poskytovateľov vzdelávania. Medzi dlhodobé úlohy sektorových rád patrí kreovanie hodnotiaceho nástroja  poskytovateľov vzdelávania na Slovensku, tzv. “Ranking poskytovateľov vzdelávania”. Počas projektového obdobia členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo posudzovali kvalitu vzdelávania v sektore. V rámci tejto aktivity prebehlo, okrem identifikácie kľúčových stredných a vysokých škôl, aj vyhodnotenie najpreferovanejšieho kritéria – uplatniteľnosti absolventov […]

Čítať ďalej

Zostavený nástroj je efektívnou pomocou pre Sektorovú radu, pri implementácii požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť absolventov škôl, kľúčových pre zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily pre oblasť bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva do budúceho obdobia 2030. 

Čítať ďalej

Duál je jedinečnou príležitosťou na rozvoj a zvýšenie kvality vzdelávania. Táto téma vyvolala podnetnú odbornú diskusiu, ktorej výsledkom je myšlienka organizovať workshopy na túto tému a zvyšovať povedomie o výhodách duálneho vzdelávania medzi zamestnávateľmi.

Čítať ďalej

Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v sektore je jednou z vízií SSRĽZ. Členovia sa zhodli na potrebe zlepšiť mienku o profesiách v sektore a komunikovať s verejnosťou zaujímavé sektorové témy, skúsenosti zo zahraničia, či príklady dobrej praxe.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.