Novinky

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku a zavádzania inovácií je potrebné mať na zreteli aj základné ekonomické zákony.

Čítať ďalej

V budúcnosti bude pracovný trh nedostatočne vybavený ľudskými zdrojmi, ak sa štátu nepodarí zvýšiť pôrodnosť, nezmení svoj postoj k dlhodobo nezamestnaným, nebude efektívne regulovať migračnú politiku, či nepresvedčí zručných a vzdelaných odborníkov, aby sa vrátili domov a začali pôsobiť na Slovensku.

Čítať ďalej

Sektorová rada by uvítala rokovanie na úrovni Aliancie sektorových rád a ŠPÚ, kde by problém digitálnej gramotnosti v rámci reformy obsahu kurikúl bol daný medzi prioritné témy.

Čítať ďalej

Diskutovanou témou počas rokovania Sektorovej rady bola aj zdravotná spôsobilosť, potrebná na výkon povolaní, resp. predpokladov na štúdium vybraných odborov vzdelávania na stredných školách v sektore.

Čítať ďalej

Chemický a farmaceutický priemysel čaká v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom.

Čítať ďalej

Na pracovných pozíciách v energetickom sektore dôjde k výrazným zmenám, najmä čo sa týka vyžadovaných odborných vedomostí a zručností. Ako by mal štát reagovať na tieto potreby, a ako pripravovať našich budúcich energetických odborníkov a špecialistov?

Čítať ďalej

Mimoriadne dôležitým krokom bude intenzívnejšie previazanie odborného vzdelávania s praxou, a umožnenie zamestnávateľom sa priamo podieľať na zvyšovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov.

Čítať ďalej

Ako pomoc Ukrajinským utečencom sme pripravili podklady na vyhľadávanie pracovných ponúk na Slovenku s požadovaným ukrajinským jazykom.

Čítať ďalej

V nasledujúcom období ovplyvní hutníctvo významným spôsobom aj digitalizácia, robotizácia a automatizácia, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeniu nárokov na odbornosť personálu.

Čítať ďalej

Predpokladané inovácie ovplyvnia sektor a budú mať dosah na nové požadované odborné vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov, ale aj nemalý vplyv na zánik a vznik niektorých zamestnaní.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.