Novinky

Sektorová rada je dôležitá pri prepájaní zamestnávateľov s verejným sektorom, resp. s orgánmi štátnej správy. Vďaka tomu môžu byť prerokovávané návrhy „tzv. zdola nahor, na základe reálnych skúseností od zamestnávateľov, škôl alebo inštitúcií.“

Čítať ďalej

Podľa 100 % respondentov splnili výsledky činnosti Sektorovej rady ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z. Podľa všetkých respondentov by v inštitucionálnom zložení Sektorovej rady mali ostať Profesijné a stavovské organizácie a Zamestnávatelia.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore.

Čítať ďalej

. Z výsledkov dotazníka je známe, že členovia túto stratégiu považujú za vhodný nástroj na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy a vývoj trhu práce. Je prínosom, pretože presne definuje sektor a je akousi príručkou v oblasti inovácií v potravinárstve a požiadaviek sektora na pracovnú silu.

Čítať ďalej

Dotazníkové zisťovanie tvorilo 53 otázok, ktoré mapovali činnosť členov Sektorovej rady v období od apríla 2019 do septembra 2022. Záväzným dokumentom pre sektorové rady je aj Štatút sektorovej rady, ktorý podrobne uvádza povinnosti členov, ako aj ďalšie súvisiace náležitosti.

Čítať ďalej

Za jeden z najdôležitejších postrehov z hodnotenia považujeme fakt, že členovia vnímajú jednotlivé výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady za pozitívne, s vysokou úrovňou spracovania a tieto využívajú aj pri svojich ďalších aktivitách, vďaka čomu sa problematika ľudských zdrojov v sektore môže riešiť prostredníctvom viacerých kanálov a šanca na realizáciu zmien požadovaných v rámci SSRĽZ sa výrazne zvyšuje.

Čítať ďalej

Určiť mieru vplyvu inovácií na odborné zručnosti (bez ohľadu na zamestnanie) bola úloha expertov zapojených do NP SRI. Títo určovali percentuálne rozpätie miery vplyvu na škále od 0 do 100 %.

Čítať ďalej

Rozsah využívania odborných zručností je nevyhnutné priebežne sledovať a vyhodnocovať, pretože takýmto spôsobom je možné identifikovať kľúčové odborné zručnosti pre výkon zamestnania.

Čítať ďalej

TREXIMA Bratislava sa stala digitálnou jednotkou za mimoriadny prínos v oblasti prognózovania budúcich potrieb trhu práce, budúcich zručností a za zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.

Čítať ďalej

Do pôsobnosti Aliancie sektorových rád patrí aj hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 35b časť „Aliancia sektorových rád a sektorové rady”. Jeho zámerom je posúdiť, či a ako sú jednotlivé sektorové rady funkčné a efektívne pri plnení […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.