Kategória: Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Na pracovných pozíciách v energetickom sektore dôjde k výrazným zmenám, najmä čo sa týka vyžadovaných odborných vedomostí a zručností. Ako by mal štát reagovať na tieto potreby, a ako pripravovať našich budúcich energetických odborníkov a špecialistov?

Čítať ďalej

Na to, aby naša krajina zaistila konkurencieschopnosť vo svetovom priestore, je nutné naše budúce a dnešné ľudské zdroje pripraviť na vykonávanie nových odborných zručností. Za týmto účelom bola počas tohto roka pripravovaná Sektorová

Čítať ďalej

Projekt WATT ELSE, ktorý sa sústreďuje na európsky sektor energetiky a jeho transformáciu v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, pokračoval pracovným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo koncom júla 2021 v Jasy v Rumunsku.

Čítať ďalej

Ako zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje v sektore v budúcnosti? Členovia Sektorovej rady sa momentálne snažia odpovedať na túto otázku v rámci aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady sa na šiestom rokovaní sústredili na otázky formy, kritérií, a spôsobov hodnotenia vzdelávacích inštitúcií.

Čítať ďalej

predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora energetiky do roku 2024. Pán Miroslav Petrus z Ministerstva hospodárstva SR si k tomuto bodu pripravil krátku prezentáciu a predstavil Sektorovej rade hlavné ciele Programového vyhlásenia.

Čítať ďalej

Pandémia nového koronavírusu zasiahla spoločnosť vo všetkých sférach, energetický sektor nevynímajúc. V snahe o zastavenie rozširovania ochorenia Covid-19 vydala vláda SR obrovské množstvo opatrení, ktoré sa priamo i nepriamo dotkli prakticky všetkých spoločenských sfér. Dôsledkom týchto obmedzení a kolektívnej uvedomelosti občanov došlo k zníženiu, respektíve pozastaveniu výroby niektorých produktov a zároveň i k redukcii rozsahu […]

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom realizovalo prostredníctvom aplikácie Webex. Návrh použitia spomínanej aplikácie vyjadril člen Sektorovej rady, pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.:   „Dovoľujem si navrhnúť rokovanie videokonferenciou, ale niektorým z nástrojom, ktorý je na to určený. Skype má len veľmi obmedzené možnosti. Cez Zoom alebo Webex je možné efektívne […]

Čítať ďalej

Tretie rokovanie Sektorovej rady sa vzhľadom na odporúčanie Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva, obmedzovať zhromažďovanie osôb, uskutočnilo formou hlasovaní per rollam.    Stanovisko predsedu Sektorovej rady, Vladimíra Tonku:   „V súvislosti so zvýšeným výskytom koronavírusu, vrátane Slovenska, neodporúčam uskutočniť zasadnutie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, dňa 11.3.2020, formou osobného stretnutia. Odporúčam, aby sa stretnutie […]

Čítať ďalej

V stredu, dňa 11. decembra 2019, sa priestoroch Hotela COLOR v Bratislave uskutočnilo v poradí druhé rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu.  Sektorová rada sa opäť stretla po 83 dňoch od prvého rokovania. Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu a garanta Sektorovej rady. Predseda zároveň poďakoval členom Sektorovej rady za ich činnosť a aktivitu […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.