Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

06.12.2022

Realizačný tím NP SRI pripravil na záver projektového obdobia (apríl 2019 – september 2022)  pre sektorové rady elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok. Na základe zozbieraných odpovedí bola komplexne vyhodnotená aj činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“). Prostredníctvom tohto dotazníka sa prioritne sledovalo, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení a či  boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s ustanovením zákona, patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva, ako aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.  

Záväzným dokumentom pre sektorové rady je Štatút sektorovej rady, v ktorom sú podrobne popísané jednotlivé povinnosti členov. Realizačný tím NP SRI chcel aj prostredníctvom spomínaného dotazníka zistiť, či členovia vnímajú splnenie úloh vyplývajúcich zo Štatútu Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. 

Do hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady sa celkovo zapojilo 17 z 29 členov Sektorovej rady (vrátane garanta, predsedu). Spätné väzby z dotazníkov, ktoré neboli vyplnené komplexne, sa do sumárneho vyhodnotenia nezarátavali.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.