Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Novinky

Výrazný pokles podielu zamestnancov s nižšou úrovňou zručností EKR bol najmä v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, nasledovanom sektormi doprava, logistika, poštové služby a lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.

Čítať ďalej

Najvýraznejšia dynamika vzniku ekonomických subjektov bola v rokoch 2017 až 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, kde v sledovanom časovom úseku vzniklo približne 125 tisíc ekonomických subjektov, t. j. cca 32 % z celkového počtu ekonomických subjektov, ktoré v tom čase vznikli v sektorovej štruktúre SRI.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi.

Čítať ďalej

Významným prínosom NP SRI, v porovnaní s predchádzajúcimi etapami Národnej sústavy povolaní, je vytvorenie prostredia pre identifikáciu inovačných trendov vplývajúcich na sektor a definovaní vplyvu inovácií na konkrétne zamestnania v sektore.

Čítať ďalej

Za prínos Sektorovej rady považujú členovia skutočnosť, že prispieva k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce, identifikuje a deklaruje potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v sektore, reprezentuje záujmy sektora ako relevantný zástupca trhu práce a systému celoživotného vzdelávania v SR.

Čítať ďalej

Sektorová rada je dôležitým miestom, kde sa prepája oblasť štátnej správy, zamestnávateľov, profesijných organizácií. Má potenciál fungovať efektívnejšie ako štátna správa, pokiaľ nedochádza k politickým vplyvom v rade a zostáva nezávislá od politického nastavenia štátnej moci a správy.

Čítať ďalej

Na základe analýzy dát z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti môžeme potvrdiť, že členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy projektu pozitívne a vidia v nich pridanú hodnotu.

Čítať ďalej

Prieskum ⁄ anketa medzi členmi o funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport sa zameral na viacero oblastí spojených s organizáciou činností, so zložením, posúdením väzieb, aktivít a výstupov, až po vyjadrenie názorov a predstáv o spôsoboch ďalšieho fungovania.

Čítať ďalej

Na základe hodnotenia možno skonštatovať, že členovia výstupy z projektu vnímajú pozitívne a vidia  ich pridanú hodnotu.

Čítať ďalej

Realizačný tím NP SRI pripravil na záver projektového obdobia (apríl 2019 – september 2022)  pre sektorové rady elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.