Novinky

Sumarizácia bodového hodnotenia tzv. rankingu posudzovaných študijných programov, aj vrátane ich možných „benefitov“ pre ťažobný a spracovateľský priemysel, umožňuje za určitých predpokladov optimistické konštatovanie.

Čítať ďalej

Názory členov Sektorovej rady sa zhodli, že za najdôležitejší ukazovateľ považujú mieru nezamestnanosti do jedného roka od ukončenia štúdia, nielen pri stredných ale aj vysokých školách.

Čítať ďalej

Tí čo sa pre technické odbory rozhodnú a úspešne ich ukončia, nachádzajú uplatnenie s vysokým finančným ohodnotením

Čítať ďalej

Cieľom je, aby absolventi vzdelávania a prípravy pre trh práce boli schopní dynamicky riešiť nové náročné úlohy, vznikajúce v oblasti zdravotných (špecificky pandemických), bezpečnostných, demografických, environmentálnych a ďalších výziev, a to s osobitným zreteľom na technologický pokrok a riadenie inovačných procesov v zamestnávateľských subjektoch i celej spoločnosti.

Čítať ďalej

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v sledovanom období vyplýva, že pandémia sa v sektorovej štruktúre NSP/SRI prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti v nasledovných sektorovo – zručnostných segmentoch

Čítať ďalej

Dátové zhodnotenie vypracoval Realizačný tím projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“) z interných a externých zdrojov.

Čítať ďalej

V termíne od 13. júla 2022 do 28. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXIII. etapy 77 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXIII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 28. júna 2022 do 13. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXII. etapy 23 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 14. júna 2022 do 28. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXI. etapy 98 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXI. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 8. júna 2022 do 14. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXX. etapy 87 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXX. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.