Novinky

V jednotlivých sektoroch boli identifikované segmenty trhu práce s najvyššou početnosťou pracovných úrazov na úrovni tried zamestnaní SK ISCO-08, pričom nevyhnutným zdrojom údajov na účely realizácie projektových úloh boli aktuálne databázy Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP“), poskytujúce komplexný prehľad špecifických informácií o pracovných úrazoch v SR.

Čítať ďalej

3. – 4. novembra 2022 sa v Hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach konalo 11. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku. Posledné rokovanie v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa nieslo v duchu hodnotenia, bilancovania, resp. rekapitulácie činnosti.

Čítať ďalej

V termíne od 13. októbra 2022 do 3. novembra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXVI. etapy 303 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXVI. etape je tu: Prehľad […]

Čítať ďalej

Bioplyn získaný z čistiarenského kalu slúži ako palivo pri kogenerácii tepla a elektrickej energie. Energetické využitie bioplynu tak poslúži na zabezpečenie celoročnej energetickej neutrality pri prevádzke čistiarní.

Čítať ďalej

Za veľmi dôležité pokladajú nadväzovanie ďalších sektorových spoluprác medzi zamestnávateľmi, strednými a vysokými školami. V neposlednom rade členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na propagáciu projektových výsledkov.

Čítať ďalej

Členovia zhodnotili aktuálnu situáciu v drevospracujúcom priemysle, lesnom hospodárstve, ale i perspektívnom odvetví agrolesníctva, ktoré je v dnešnej dobe dôležité najmä z hľadiska udržateľného hospodárstva.

Čítať ďalej

V prvom bode predniesol koncepciu Centra kreatívneho rozvoja pri školách umeleckého priemyslu, ďalej predložil vypracovaný návrh na zmenu štátneho vzdelávacieho programu v odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

Čítať ďalej

Činnosť Sektorovej rady vytvára priestor na zosúlaďovanie názorov viacerých aktérov a navrhuje potrebné riešenia či zmeny na aktuálne dianie v sektore.

Čítať ďalej

Trh práce sa zásadným spôsobom mení, takže celá spoločnosť a najmä celoživotné vzdelávanie sa bude musieť prispôsobiť týmto zmenám a pripraviť sa na ne.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa stretla na 11. rokovaní 12. – 13. októbra 2022. Rokovanie sa konalo v Sojka Resorte v Malatínach. Išlo o posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.