Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória: Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Za prínos Sektorovej rady považujú členovia skutočnosť, že prispieva k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce, identifikuje a deklaruje potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v sektore, reprezentuje záujmy sektora ako relevantný zástupca trhu práce a systému celoživotného vzdelávania v SR.

Čítať ďalej

Členovia hľadali odpovede na mnohé otázky – od etických, cez právne až po technické aspekty zavádzania algoritmov do oblasti umeleckej tvorby, resp. celkovo ľudskej kreativity.

Čítať ďalej

Cieľom tohto nástroja by mala byť možnosť identifikovať sektorové školy (poskytovateľov vzdelávania), ktoré dosahujú výborné výsledky v príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor.

Čítať ďalej

V rámci návrhu programu digitálnej transformácie vzdelávania sa totiž predpokladá vznik Národného centra digitálnych technológií vo vzdelávaní.

Čítať ďalej

Premena širšej ekonomiky na znalostnú a digitálne orientovanú si vyžiada masívnu transformáciu znalostí, zručností v STEM odboroch.

Čítať ďalej

Sektorová rada by uvítala rokovanie na úrovni Aliancie sektorových rád a ŠPÚ, kde by problém digitálnej gramotnosti v rámci reformy obsahu kurikúl bol daný medzi prioritné témy.

Čítať ďalej

Bolo predstavené Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti a jeho hlavné úlohy.

Čítať ďalej

Programovanie, v dospievaní zábava, neskôr zručnosť, dnes gramotnosť a zajtra nevyhnutnosť…

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.