Kategória: Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Významným prínosom NP SRI, v porovnaní s predchádzajúcimi etapami Národnej sústavy povolaní, je vytvorenie prostredia pre identifikáciu inovačných trendov vplývajúcich na sektor a definovaní vplyvu inovácií na konkrétne zamestnania v sektore.

Čítať ďalej

Od roku 2012 funguje na Slovensku Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Jej členmi sú zástupcovia zamestnávateľov, profesijných združení, škôl a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Cieľom je prepájať vzdelávací systém s trhom práce a zabezpečiť tak, aby bola pre tento sektor pripravená kvalifikovaná pracovná sila. Od júna 2019 funguje Sektorová rada v rámci národného projektu SRI. V dňoch 27.-28.9.2022 sa uskutočnilo posledné rokovanie Sektorovej rady, ktoré malo za cieľ bilancovať aktivity realizované v tomto období, vyhodnotiť prínos Sektorovej rady a predstaviť ďalšie kroky v pokračovaní tohto dobrovoľného združenia.

Čítať ďalej

Cieľom rankingu vzdelávania nie je zostavovať rebríček úspešných a menej úspešných škôl. Realizačný tím NP SRI spracoval pre členov Sektorovej rady tieto dáta s cieľom hĺbkového vyhodnotenia prípravy budúcich absolventov pre prácu v sektore.

Čítať ďalej

Realizáciu týchto náročných stavieb bude možné podľa zástupcov Sektorovej rady a SKSI zabezpečiť len kvalifikovaným personálom na pozíciách Stavbyvedúci a Stavebný dozor.

Čítať ďalej

Inovácie sú prepojené s jednotlivými sektorovými zamestnaniami podľa ich miery vplyvu a následne sú k jednotlivým inováciám spracované zoznamy odborných vedomostí a zručností, ktoré pracovná sila bude musieť ovládať na to, aby dokázala s novými postupmi a technikou pracovať.

Čítať ďalej

Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj príprave budúcej kvalifikovanej pracovnej sily. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu však má pripravený akčný plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030. O všetkých týchto trendoch diskutovali členovia Sektorovej […]

Čítať ďalej

Aktuálna situácia v oblasti zvyšovania cien stavebných materiálov a energií pôsobí negatívne na celé odvetvie stavebníctva. Dramaticky to vplýva aj na nárast stavebných prác.

Čítať ďalej

Toto rokovanie bolo pre Sektorovú radu kľúčové. Diskutovalo sa o problematike zlúčenia národných štandardov zamestnania (NŠZ) v oblasti

Čítať ďalej

Nosnou témou rokovania bola aktualizácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia s vysokým nasadením pracovali v uplynulých mesiacoch.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu žiada predstaviteľov Vlády SR o urýchlené zabezpečenie podmienok návratu žiakov a študentov do prezenčnej formy vyučovania.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.