Kategória: SRI Novinky

Dňa 27.9. 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, posledné v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Rokovanie svojim príhovorom otvorili predseda sektorovej rady Jozef Artim a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Projektové témy Vzhľadom na fakt, že išlo o posledné rokovanie sektorovej rady, jeho ústrednou témou bolo bilancovanie. […]

Čítať ďalej

V termíne 22. – 23. septembra 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Sektorovej rade pre automobilový priemysel a strojárstvo. Rokovanie bolo posledným v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Členovia Sektorovej rady boli preto pozvaní, aby ho strávili v priestoroch spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorú zastupuje predsedníčka Sektorovej rady. Členovia Sektorovej rady privítali prvý jubilejný […]

Čítať ďalej

Členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na propagáciu vzdelávacích programov, keďže sektory pociťujú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce.

Čítať ďalej

Jedným z kľúčových cieľov Sektorovej rady je napomáhať zlepšovaniu kvality vzdelávacej sústavy ako rozhodujúcemu aspektu prípravy kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore. Okrem definovania potrieb trhu práce a formulovania objednávky zamestnávateľov smerom k vzdelávacím inštitúciám je v záujme Sektorovej rady vytvárať podmienky na sprehľadnenie a objektívne posúdenie kvality jednotlivých poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Jednou z tém, ktorou sa členovia Sektorovej rady pri svojej činnosti v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce do roku 2030 zaoberali, bol ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Sumarizácia bodového hodnotenia tzv. rankingu posudzovaných študijných programov, aj vrátane ich možných „benefitov“ pre ťažobný a spracovateľský priemysel, umožňuje za určitých predpokladov optimistické konštatovanie.

Čítať ďalej

Názory členov Sektorovej rady sa zhodli, že za najdôležitejší ukazovateľ považujú mieru nezamestnanosti do jedného roka od ukončenia štúdia, nielen pri stredných ale aj vysokých školách.

Čítať ďalej

Tí čo sa pre technické odbory rozhodnú a úspešne ich ukončia, nachádzajú uplatnenie s vysokým finančným ohodnotením

Čítať ďalej

Cieľom je, aby absolventi vzdelávania a prípravy pre trh práce boli schopní dynamicky riešiť nové náročné úlohy, vznikajúce v oblasti zdravotných (špecificky pandemických), bezpečnostných, demografických, environmentálnych a ďalších výziev, a to s osobitným zreteľom na technologický pokrok a riadenie inovačných procesov v zamestnávateľských subjektoch i celej spoločnosti.

Čítať ďalej

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v sledovanom období vyplýva, že pandémia sa v sektorovej štruktúre NSP/SRI prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti v nasledovných sektorovo – zručnostných segmentoch

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.