Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

06.12.2022

V súvislosti s ukončovaním aktivít v rámci NP SRI boli v auguste 2022 členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“) oslovení so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom bolo získať ich hodnotenie činnosti Sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti.  

Analýzou získaných dát bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Zároveň išlo o plnenie ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení tak, aby boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s cit. ustanovením, patrí okrem zriaďovania sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.  

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníka. Hodnotenie bolo zamerané na: 

  • Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.  
  • Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady.  

Hodnotenia sa zúčastnilo 12 osôb vrátane garanta, predsedníčky a tajomníčky. Na základe dotazníka možno zhodnotiť, že výsledky činnosti Sektorovej rady splnili očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z.. Jednotlivé projektové aktivity môžu pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so zamestnanosťou v danom sektore primárne vďaka prenosu skúseností. Medzi konkrétne prínosy Sektorovej rady patrí napríklad: prepojenie potrieb zamestnávateľov s priamym napojením na inovácie a s tým spojené zmeny v požiadavkách na odborné vedomosti a zručnosti pracovníkov či identifikácia nedostatočnej ponuky vzdelávania v perspektívnych profesiách; zmena obsahu vzdelávania; zmena legislatívy; prepájanie vzdelávacích, vedeckých inštitúcií a praxe, a ďalšie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.