Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

06.12.2022

V mesiaci august 2022 prebehlo v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len „Sektorová rada”) dotazníkové zisťovanie „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“. Cieľom bolo zhodnotiť prínosy národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI”), funkčnosť a efektívnosť činnosti Sektorovej rady na základe ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení ako aj predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád.

Dotazníkové zisťovanie tvorilo 53 otázok, ktoré mapovali činnosť členov Sektorovej rady v období od apríla 2019 do septembra 2022. Záväzným dokumentom pre sektorové rady je aj Štatút sektorovej rady, ktorý podrobne uvádza povinnosti členov, ako aj ďalšie súvisiace náležitosti.

V dotazníkovom prieskume „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady“ sa na odpovediach celkovo zúčastnilo 17 z 28 členov Sektorovej rady (vrátane garanta, predsedu), ktorí vyplnili komplexný dotazník.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.