Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre elektrotechniku

06.12.2022

V auguste 2022 prebehlo v rámci Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len “Sektorová rada”) dotazníkové zisťovanie, ktorého cieľom bolo získať hodnotenie činnosti Sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti. Tajomník Sektorovej rady odoslal online dotazník všetkým členom Sektorovej rady vrátane predsedníčky a garanta. Z 22 členov sa do vypĺňania dotazníka zapojilo 9. Analýzou získaných dát z dotazníkového prieskumu sa podarilo vyhodnotiť viaceré ukazovatele hodnotiace Sektorovú radu, jej zloženie, spokojnosť s výstupmi, využitie výstupov v praxi, a taktiež zhodnotiť vedenie Sektorovej rady.   

Hodnotenie bolo zamerané na: 

  • Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.  
  • Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady.  

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore. Výstupy činnosti Sektorovej rady využívajú napríklad na tvorbu popisov pracovných pozícií, spracovanie analýz, zapracovanie do obsahov ŠkVP alebo v oblasti prípravy a tvorby legislatívy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.