Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O projekte

Národnú sústavu povolaní (NSP) definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Jej centrom je Register zamestnaní tvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré opisujú požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní.


Detailnejšie informácie o projekte SRI

Základné informácie

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program: Ľudské zdroje
Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia: apríl 2019 – december 2022

O projekte

Projekt SRI reaguje na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä potreby jednotlivých odvetví hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými technológiami a tiež globálnymi výzvami v politickom a hospodárskom európskom a celosvetovom kontexte. V nadväznosti na inovačné procesy sa komplexne identifikujú požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Sektorové stratégie odvetví sa tak premietnu do stratégií rozvoja ľudských zdrojov z hľadiska novovznikajúcich zamestnaní, ako aj rekvalifikačných procesov tých, s ktorými sa v budúcnosti v odvetviach nepočíta. Z aspektu systémového riešenia Národnej sústavy povolaní pôjde o inováciu vytvorených, ako aj tvorbu nových národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

Cieľové skupiny projektu

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátne orgány,
 • orgány územnej samosprávy,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • štátne orgány a organizácie pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry a poradenské inštitúcie)
 • kariéroví a výchovní poradcovia,
 • občania.

Používatelia výsledkov projektu SRI

 • profesijné organizácie,
 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátne orgány,
 • orgány územnej samosprávy,
 • školy a školské zariadenia,
 • zamestnanci,
 • uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • žiaci, študenti a absolventi stredných a vysokých škôl,
 • rodičia,
 • kariéroví a výchovní poradcovia.

Hlavné aktivity projektu

Aktivita 1

 • identifikácia inovačných lídrov pre sektory hospodárstva v spolupráci so sociálnymi partnermi,
 • analýza sektorov z aspektu definovania požiadaviek na inovačné procesy existujúcich a novovzniknutých zamestnaní,
 • štatistické vyhodnocovanie revízie, tvorby a inovácie národných štandardov zamestnaní,
 • odborné zabezpečovanie metodicko–technickej a koordinačnej činnosti systémovým štruktúram monitorovania potrieb trhu práce (Riadiaci výbor SRI, Aliancia sektorových rád, sektorové rady a ich pracovné skupiny, expertné tímy),
 • reporting plnenia Národnej stratégie zamestnanosti,
 • návrh konceptu rozšírenia informačného systému,
 • prehodnotenie počtu a štruktúry sektorových rád, ich optimalizácia,
 • vizualizácia návrhov sektorových partnerstiev, dohôd a klastrov,
 • vypracúvanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a definovanie sektorových odporúčaní,
 • hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád.

Aktivita 2

 • vytvorenie mechanizmu komunikačného portálu na sektorovú identifikáciu zmien v dopyte trhu práce,
 • identifikácia vývojových tendencií obsadzovania a kvality pracovných miest podľa sektorov a vykonávaných zamestnaní vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie,
 • stanovenie relácií medzi povolaniami a programami celoživotného vzdelávania podľa sektorov hospodárstva a ich kvalitatívne hodnotenie vo vzťahu k deklarovaným potrebám sektorov,
 • odborná príprava, školenia pre pracovníkov využívajúcich identifikované zmeny na zlepšenie adaptability pracovníkov a podnikov,
 • návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové kategórie prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch.

Aktivita 3

 • preskúmanie požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti a náplň práce jednotlivých zamestnaní z aspektu komplexnej produktivity zamestnancov s osobitným zameraním na inovačné trendy v sektoroch hospodárstva SR,
 • sumarizácia a interpretácia výsledkov výskumu vplyvu inovácií na jednotlivé zložky kompetenčného modelu a náplní práce zamestnaní v národnom hospodárstve v súvislosti so sledovaním vybraných aspektov,
 • metodika na sledovanie a vyhodnocovanie aspektov výkonnosti a produktivity zamestnancov, ich odborného a profesijného rastu, kvality pracovného prostredia, medzisektorálnych kľúčových kompetencií uplatniteľnosti na trhu práce v kontexte 5–tich typov sektorovo-kompetenčných úrovní,
 • návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové katalógy prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch,
 • revízia – inovácia NŠZ zverejnených v IS NSP z II. a III. realizačnej etapy NSP,
 • vypracovanie NŠZ u novovzniknutých zamestnaní, resp. doplnenie nezverejnených NŠZ,
 • analýza a tvorba návrhov na rozšírenie štruktúry NŠZ,
 • aktualizácia a inovácia nadväzujúcich dôležitých dokumentov (manuál na tvorbu NŠZ, na prácu s Registrom kompetencií, na prácu s Registrom zamestnaní),
 • tvorba sústavy povolaní.

Aktivita 4

 • nastavenie a implementácia systému na pravidelnú aktualizáciu NŠZ na zabezpečenie hodnoverných informácií o aktuálnych a budúcich potrebách zamestnávateľov,
 • aktualizácia, inovácia a rozšírenie IS NSP/SRI, Manuálu na prácu v privátnej zóne IS NSP/SRI a Manuálu na prácu v IS NSP/SRI,
 • vývoj a štandardizácia výskumných nástrojov na pravidelné monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach,
 • analýza aktuálneho stavu využívania klasifikácií, číselníkov a databáz,
 • rozšírenie IS v súvislosti s multidimenzionálnym členením determinantov vývoja zamestnanosti a ukazovateľov výkonnosti trhu práce,
 • monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach, vedomostiach a spôsobilostiach pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách,
 • návrh a riešenie prepojenia na systém Európskych služieb zamestnanosti v súvislosti s poskytovaním zodpovedajúcich informácií o zamestnaniach na zahraničných trhoch práce,
 • systematická aktualizácia klasifikácií, číselníkov a databáz na základe potrieb trhu práce, štatistických zisťovaní, vyhodnocovania trendov v inováciách, nových technológiách a ich vplyvu na zamestnanosť a pracovné činnosti s dôrazom na SK ISCO-08,
 • revízia a aktualizácia Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08,
 • správa klasifikácií, číselníkov a prevodníkov a ich prepojenia na NŠZ, ako napr. ISCED,EKR,SKKR, SK NACE Rev.2,
 • Implementácia prepojenia na Európsku klasifikáciu zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO.

Aktivita 5

 • komparatívne analýzy a analýzy zahraničných systémov so zámerom optimalizácie národného systému monitorovania potrieb trhu práce zameraných na:
  • potreby zamestnávateľov,
  • vzdelávanie,
  • vedu, výskum a inovácie,
 • vybudovanie supervízneho medzinárodného pozorovateľského a konzultačného tímu expertov zapojeného do systémového riešenia a nastavovania NP SRI,
 • vybudovanie supervízneho konzultačného tímu expertov zo SR zapojeného do spolupráce so zahraničnými expertmi, členmi sektorových rád a ich pracovných skupín a do systémového riešenia a nastavovania NP SRI,
 • identifikácia príkladov dobrej praxe a ich implementácia do systému celoživotného vzdelávania, monitorovania potrieb trhu práce a do návrhov legislatívnych zmien.

Podporné aktivity projektu

 • Riadenie projektu.
 • Publicita a informovanosť.

Nosný cieľ projektu SRI

Pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou IS NSP/SRI.

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor SRI

Riadiaci výbor SRI je opísaný na stránke Riadiaci výbor


Informácie o predchádzajúcich etapách národného projektu NSP – NSP I, NSP II a NSP III získate v nasledovných častiach:

Portál IS NSP III – www.sustavapovolani.sk z roku 2015 je dostupná tu.

Detailnejšie informácie o projekte NSP III

Základné informácie

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia: december 2014 – december 2015
Alokácia: 4 972 370,80 EUR, z toho Bratislavský kraj 553 922,11 EUR

O Projekte

Národný projekt Národná sústava povolaní III pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy prináša skutočné riešenie výziev trhu práce. Zjednocuje odborníkov jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, produktivity a znižovanie nezamestnanosti v SR. Tvorba NSP mobilizuje všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a vytvára podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh práce.

MPSVR SR ako gestor Národného projektu úlohy NSP rozdelilo do 3 relatívne samostatných etáp
NSP I

Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní,

NSP II

Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní,

NSP III

Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.
Úlohy NSP III predstavujú kontinuálne celoslovenské pokračovanie a komplexné využitie pozitívnych výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich etapách NSP I a NSP II na vytvorenie dlhodobo, resp. trvalo udržateľného systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Cieľové skupiny projektu NSP
 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)
Používatelia výsledkov projektu NSP
 • uchádzači o zamestnanie,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl.
Hlavné aktivity projektu NSP
Aktivita 1
 • Vytvorenie nových sektorových rád
 • Vytvorenie inštitucionálnych a personálnych podmienok na dôslednú, komplexnú a včasnú realizáciu vytýčených úloh v rámci 4 nových sektorových rád, metodická, technická, softvérová a odborná podpora zabezpečenia vývoja a implementácie nových funkcionalít a komplexného riešenia nových úloh vyplývajúcich z aktuálnych uznesení vlády SR, zákonov NR SR, nariadení, odporúčaní a smerníc EÚ a medzinárodných organizácií. Názvy nových sektorových rád sú „Kultúra a vydavateľstvo“, „Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport“, „Verejné služby a správa“, „Zdravotníctvo a sociálne služby“.
Aktivita 2
 • Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti existujúcich sektorových rád.
 • Kontinuálne zabezpečenie úloh a udržateľnosti systémového riešenia NSP prostredníctvom pravidelného fungovania 20 sektorových rád.
Aktivita 3
 • Dobudovanie informačného systému NSP.
 • Minimálne 1000 vytvorených NŠZ v elektronickej forme ako súčasť informačného systému NSP III, prístupné prostredníctvom webovej aplikácie.

Podporné aktivity projektu

 • Riadenie projektu.
 • Publicita a informovanosť.

Nosné ciele projektu NSP

Vytvorenie jednotného národného referenčného registra národných štandardov zamestnaní.

Špecifický cieľ 1

Vytvorenie mechanizmu na trvalo udržateľné určovanie, overovanie a tvorbu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Špecifický cieľ 2

Dobudovanie elektronického systému informácií obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor NSP tvoria
predseda Riadiaceho výboru
 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
tajomník
 • projektový manažér
členovia
 • 3 experti MPSVR SR
 • zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
 • zástupca Ministerstva kultúry SR
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • zástupca Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR)
 • zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
 • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
 • zástupcovia dodávateľa
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)
 • zástupca Ministerstva vnútra SR (MV SR)
 • zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR)
 • zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • zástupca Štatistického úradu SR (ŠÚSR)
 • zástupca Združenia samosprávnych krajov
 • zástupca Úradu vlády SR ( prechod kompetencií v oblasti Štátnej a verejnej správy)

Informácie o NSP I a NSP II

Základné informácie

Názov prijímateľa: Centrum vzdelávania MPSVR SR
Názov projektu: Národný projekt VIII-2: Národná sústava povolaní v Slovenskej republike
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: júl 2009 – jún 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 6 628 797,49 € (Bratislavský kraj 819 890 €)

Východisková legislatíva

 • Národný strategický referenčný rámec
 • Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BBSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ZASK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja PSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja KSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja NRSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TNSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TTSK 2007 – 2013
 • Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR)
 • Uznesenie vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009 k Implementácii Európskeho kvalifikačného rámca v podmienkach Slovenskej republiky
 • Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
 • Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán
 • Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt “MILÉNIUM”)
 • Európska stratégia zamestnanosti
 • Memorandum o celoživotnom vzdelávaní
 • Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná Lisabonská stratégia)
 • Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008

O projekte

V súčasnosti čelí Slovensko, ale aj iné členské štáty EÚ problému nezamestnanosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje tak verejné financie, ako aj životnú úroveň obyvateľstva. Jedným z dôvodov, prečo majú uchádzači o zamestnanie problém uplatniť sa na trhu práce, je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s nízkou flexibilitou vzdelávacieho systému, v ktorom absentuje aktuálny, objektívny a komplexný opis požiadaviek trhu práce využiteľný pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov. Ukazuje sa potreba vykonať analýzu monitorovania požiadaviek trhu práce a navrhnúť také riešenia, ktoré umožnia efektívny prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu do vzdelávacieho systému.

Predpokladá sa, že k tomu významnou mierou prispeje realizácia národného projektu Národná sústava povolaní (NSP), ktorú zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje ako celoštátny jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP bude určovať požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Centrom NSP sa stane Register zamestnaní vytvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré budú obsahovať požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní. Register zamestnaní je vytváraný na platforme sektorových rád, v ktorých pôsobia odborníci z jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti, z centrálnych aj regionálnych orgánov zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, orgánov štátnej správy, samosprávy, združení, komôr, škôl a výskumnej sféry. Správny výber členov sektorových rád a ich profesionálny prístup k tvorbe národných štandardov zamestnaní patria medzi významné predpoklady úspešnej realizácie projektu NSP. Zabezpečia, aby kvalifikačné požiadavky na vykonávateľov jednotlivých zamestnaní boli v Registri zamestnaní zadefinované komplexne a objektívne.

Cieľové skupiny projektu NSP

 • zamestnávatelia
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)
 • uchádzači o zamestnanie
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
 • občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú evidovaní na úradoch práce a ktorí majú záujem pracovať
 • záujemcovia o zamestnanie
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
 • zamestnanci verejných služieb zamestnanosti
 • zamestnanci neštátnych služieb zamestnanosti

Hlavné aktivity projektu NSP a časový harmonogram ich realizácie

 • AKTIVITA 1: Analýza mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných štátoch EÚ
 • AKTIVITA 2: Analýza aktuálnych mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce v SR
 • AKTIVITA 3: Analýza vybraných sektorov zapojených do projektu s prihliadnutím na regionálnu analýzu trhu práce a vývojové tendencie
 • AKTIVITA 4: Návrh systémového riešenia na zosúladenie potrieb trhu práce
 • AKTIVITA 5: Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania trhu práce, jeho potrieb a požiadaviek
 • AKTIVITA 6: Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolaní
 • AKTIVITA 7: Akčný plán napĺňania, napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolaní, školenie pracovníkov pracujúcich s uvedenými informáciami
 • AKTIVITA 8: Revízia súčasnej a návrh novej štatistickej klasifikácie zamestnaní KZAM s ohľadom na ISCO 08 a jej prepojenie s Národnou sústavou povolaní
 • Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a publicita

Nosné ciele projektu NSP

Trvalá udržateľnosť

 • posilniť postavenie zamestnávateľov a ich partnerov v procese definovania požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj v procese prípravy a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov,
 • vytvoriť a overiť mechanizmy komunikácie so zamestnávateľmi a ich partnermi pri zisťovaní aktuálnych a budúcich kvalifikačných požiadaviek na pracovnú silu,
 • analyzovať aktuálne mechanizmy prenosu požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania a prípravy pre trh práce a navrhnúť systémové zmeny,
 • poskytnúť vzdelávacím inštitúciám informácie o potrebách trhu práce,
 • vytvoriť a overiť metodiku zberu objektívnych informácií z trhu práce a ich spracúvania do štandardizovanej podoby,
 • vytvoriť novú informačnú základňu o aktuálnych a budúcich požiadavkách trhu práce a prostredníctvom nej predpoklady na tvorbu a systematickú aktualizáciu NSP, rozvoj vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade s NSP a Národnou sústavou kvalifikácií.
 • prepojenie NSP s revidovanou klasifikáciou zamestnaní KZAM-R v súlade s inovovanou medzinárodnou klasifikáciou ISCO 08

Výsledky projektu, odporúčania príkladov dobrej praxe a informácie o vydaných publikáciách budú spracované v zmysle časového harmonogramu projektu a v súlade s aktuálnymi usmerneniami „Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF”.

NSP patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt zabezpečuje a koordinuje Centrum vzdelávania MPSVR SR v spolupráci s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so zamestnávateľmi, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií. Bližšie informácie o tom, kto sa podieľa na realizácii a koordinácii projektu NSP, nájdete tu.

Odborné tímy – kto sa podieľal na realizácii a koordinácii projektu NSP I a NSP II

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.