Kategória: Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Zostavený nástroj je efektívnou pomocou pre Sektorovú radu, pri implementácii požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť absolventov škôl, kľúčových pre zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily pre oblasť bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva do budúceho obdobia 2030. 

Čítať ďalej

Potreba aktualizovania NŠZ súvisí najmä s novými trendami v oblasti ľudských zdrojov, keď sa medzi popredné žiadané pracovné pozície v zahraničí postupne zaraďujú odborníci z oblasti ESG​.

Čítať ďalej

Rapídny nárast technologického pokroku v oblasti finančných služieb bude mať vplyv nielen na množstvo, ale aj na zloženie ľudských zdrojov vo finančnom sektore.

Čítať ďalej

Diskutujúci sa preto zhodli, že šiesta revízia AML Smernice je strategickým dokumentom aj v oblasti ľudských zdrojov, a to nielen pre FSJ P PZ, ale aj pre sektor Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo.

Čítať ďalej

V praktickej oblasti je potrebné rozvinúť nové zručnosti zamestnancov a to tak aby boli schopní obslúžiť klienta rovnako pri fyzickej prítomnosti klienta ako aj formou online.

Čítať ďalej

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska ako hostia na 5. Rokovaní Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Čítať ďalej

4. rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa uskutočnilo netradičnou formou komentovanej prezentácie spojenej s per rollam hlasovaním. 10. jún, ako termín hlasovania, sa tak stáva dňom, kedy bola schválená Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.  Za schválenie Stratégie hlasovalo 71% všetkých členov Sektorovej rady a postavili tak pomyselný budúci dom […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov rokovala o finančnej gramotnosti. Na svojom ďalšom zasadnutí  sa sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rámci prípravy sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov sústredila na dopady premisy „Finančná gramotnosť u každého občana s dôrazom na osobnú zodpovednosť.“ Finančná gramotnosť je […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.