Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória: Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Sektorová rada je dôležitým miestom, kde sa prepája oblasť štátnej správy, zamestnávateľov, profesijných organizácií. Má potenciál fungovať efektívnejšie ako štátna správa, pokiaľ nedochádza k politickým vplyvom v rade a zostáva nezávislá od politického nastavenia štátnej moci a správy.

Čítať ďalej

Zaujímavým podnetom, na ktorý poukázalo hodnotenie bolo, že zapojení členovia sa zhodli na potrebe vzniku zamestnania “HR Špecialista zo sektora bankovníctva a poisťovníctva”.

Čítať ďalej

Zostavený nástroj je efektívnou pomocou pre Sektorovú radu, pri implementácii požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť absolventov škôl, kľúčových pre zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily pre oblasť bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva do budúceho obdobia 2030. 

Čítať ďalej

Potreba aktualizovania NŠZ súvisí najmä s novými trendami v oblasti ľudských zdrojov, keď sa medzi popredné žiadané pracovné pozície v zahraničí postupne zaraďujú odborníci z oblasti ESG​.

Čítať ďalej

Rapídny nárast technologického pokroku v oblasti finančných služieb bude mať vplyv nielen na množstvo, ale aj na zloženie ľudských zdrojov vo finančnom sektore.

Čítať ďalej

Diskutujúci sa preto zhodli, že šiesta revízia AML Smernice je strategickým dokumentom aj v oblasti ľudských zdrojov, a to nielen pre FSJ P PZ, ale aj pre sektor Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo.

Čítať ďalej

V praktickej oblasti je potrebné rozvinúť nové zručnosti zamestnancov a to tak aby boli schopní obslúžiť klienta rovnako pri fyzickej prítomnosti klienta ako aj formou online.

Čítať ďalej

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska ako hostia na 5. Rokovaní Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.