Kategória: Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

Cestou k dosiahnutiu rozvoja ľudských zdrojov je vecou nastavenia priorít, ktoré treba identifikovať, zamerať sa na ne a hľadať cestu ako ich vyriešiť.

Čítať ďalej

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu načrtáva vývoj ľudských zdrojov v sektore s ohľadom na inovácie a kľúčové trendy.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel sa na svojom 9. zasadnutí venovala otázkam spojeným s implementáciou sektorových opatrení navrhnutých v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov

Čítať ďalej

Prioritami 8. rokovania Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel, ktoré sa uskutočnilo online 21. októbra 2021, boli finalizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prediskutovanie možností hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Čítať ďalej

Prvé tohtoročné rokovanie Sektorovej rady (22. apríl 2021) bolo zamerané na odpočet úloh, predstavenie viacerých aktuálnych aktivít, na ktorých sa od začiatku roka intenzívne pracuje, ako aj na diskusiu o strategickom zameraní pôsobenia Sektorovej rady do ďalšieho obdobia.

Čítať ďalej

Zazneli námety na aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a bol dohodnutý ďalší postup, v rámci ktorého Sektorová rada posúdi potrebu doplnenia sektorovej stratégie.

Čítať ďalej

Aj z tohto dôvodu sa členovia Sektorovej rady uzniesli na ďalšej iniciatíve vstúpiť do komunikácie s vedením Ministerstva kultúry SR a tlmočiť pripravenosť Sektorovej rady na jej zapojenie do pripomienkovania reformného plánu.

Čítať ďalej

Sektor kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP) patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou COVID-19, keďže kultúrne služby a podujatia patria medzi posledné oblasti verejného a ekonomického života, ktoré sú uvoľňované vládami v jednotlivých krajinách EÚ. Naprieč celou Európou možno počuť výzvy aktérov zriaďovaných aj nezriaďovaných subjektov pôsobiacich v sektore KKP, smerujúce k ich divákom, poslucháčom a […]

Čítať ďalej

S ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 sa 4. rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo uskutočnilo formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams 28. mája 2020. Keďže väčšina členov Sektorovej rady nemala na základe prieskumu tajomníka Sektorovej rady predchádzajúce skúsenosti s používaním aplikácie Microsoft Teams, bolo v predstihu pred oficiálnym rokovaním zorganizované skúšobné […]

Čítať ďalej

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo organizované 13. februára 2020 v priestoroch Lisztovho pavilónu Univerzitnej knižnice v Bratislave bolo zamerané na revíziu progresu prác predovšetkým na Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Úvodom zasadnutia bolo vyhodnotené plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, a to: dopracovanie premís strategického smerovania sektora s […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.