Kategória: Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Prieskum ⁄ anketa medzi členmi o funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport sa zameral na viacero oblastí spojených s organizáciou činností, so zložením, posúdením väzieb, aktivít a výstupov, až po vyjadrenie názorov a predstáv o spôsoboch ďalšieho fungovania.

Čítať ďalej

Počas rokovania boli odprezentované výstupy dotazníka zameraného na hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady. Najvyššiu spokojnosť vyjadrili členovia rady s …

Čítať ďalej

Medzi dlhodobé snahy sektorových rád patrí identifikácia a hodnotenie relevantných poskytovateľov vzdelávania, ktorí pripravujú ľudské zdroje, reflektujúc aktuálne aj perspektívne potreby zamestnávateľov.

Čítať ďalej

Aktivity sú zamerané na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, prípravu metodických a didaktických materiálov v oblasti on-line, hybridného a dištančného vzdelávania, ako i na vzdelávanie zamestnancov v oblasti kvality vzdelávacích a výchovných inštitúcií a sebahodnotenia škôl.

Čítať ďalej

Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Čítať ďalej

Sektor vzdelávania, výchovy a športu je významne ovplyvňovaný inováciami, meniacimi požadované odborné vedomosti a zručnosti a online priestorom

Čítať ďalej

Silnou stránkou stratégie je jej široký záber naznačujúci zmenu paradigmy. V stratégii zaznieva potreba posilnenia aktívneho vzdelávania vytvorením špeciálnych schém podpory, nezabúda sa ani na potrebu rozvoja etického správania sa a formovania hodnotového systému.

Čítať ďalej

Otvorená bola aj otázka prepojenia kariérového poradenstva s ďalšími oblasťami formálneho a neformálneho vzdelávania.

Čítať ďalej

Až 57 % slovenských zamestnávateľov nemôže dlhodobo nájsť absolventov dostatočne pripravených splniť nároky transformujúcich sa podnikov.

Čítať ďalej

Pracovný trh potrebuje vzdelaných, kreatívnych ľudí, ktorí sú schopní využívať výsledky vzdelávania v reálnom živote. Prax je najlepšou kritikou teórie.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.