Kategória: Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Čítať ďalej

Silnou stránkou stratégie je jej široký záber naznačujúci zmenu paradigmy. V stratégii zaznieva potreba posilnenia aktívneho vzdelávania vytvorením špeciálnych schém podpory, nezabúda sa ani na potrebu rozvoja etického správania sa a formovania hodnotového systému.

Čítať ďalej

Otvorená bola aj otázka prepojenia kariérového poradenstva s ďalšími oblasťami formálneho a neformálneho vzdelávania.

Čítať ďalej

Až 57 % slovenských zamestnávateľov nemôže dlhodobo nájsť absolventov dostatočne pripravených splniť nároky transformujúcich sa podnikov.

Čítať ďalej

Pracovný trh potrebuje vzdelaných, kreatívnych ľudí, ktorí sú schopní využívať výsledky vzdelávania v reálnom živote. Prax je najlepšou kritikou teórie.

Čítať ďalej

Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie.

Čítať ďalej

Aktivity spojené s dokončovaním Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport v horizonte do roku 2030, tvorbu podkladov do Fondu obnovy…

Čítať ďalej

Situácia posledných mesiacov nás všetkých motivovala k využívaniu rôznych foriem online nástrojov, vďaka ktorým sme mohli naďalej aktívne spolupracovať so svojimi kolegami. Výnimkou nie sú ani členovia Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, ktorí strávili množstvo hodín online videokonferenciami, počas ktorých sa venovali najmä príprave návrhu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Zavŕšením tejto snahy bolo […]

Čítať ďalej

Poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len OVP) v celej Európe museli pružne zareagovať na krízu COVID-19, zatvoriť školy na neurčito a prerušiť pyojekty obsahujúce odbornú prax. V dôsledku toho sa poskytovatelia OVP snažia experimentovať a pripraviť online nástroje tak, aby mohli zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre svojich študentov. Tejto problematike sa venovala prvá online diskusia Európskej […]

Čítať ďalej

… musíme si osvojiť hodnoty, ktoré nám dávajú schopnosť využívať znalosti, nakoľko znalosti bez schopnosti ich využitia sú nepoužiteľné… Vo svete nových technológií, inovácií sú nevyhnutné „hard skills“ – poznanie, vedomosti, na ktorých základe je možné budovať „soft skills“, ktoré napomáhajú ku komplexnému rozvoju osobnosti s osvojenou schopnosťou učiť sa.  Aká budúcnosť nás čaká? Naučíme […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.