Kategória: Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Za prínos tiež považujú objektivitu, aktuálnosť poznatkov a dobré poznanie aktuálnej situácie a výziev v sektore. Sektorová rada vytvára ,,most“ medzi zamestnávateľmi, štátnymi inštitúciami a poskytovateľmi vzdelávania a umožňuje prenos poznatkov a podnetov od zamestnávateľov k školám, ale i od škôl k štátu, a zastrešuje súbor informácií o inováciách v sektore.

Čítať ďalej

Bioplyn získaný z čistiarenského kalu slúži ako palivo pri kogenerácii tepla a elektrickej energie. Energetické využitie bioplynu tak poslúži na zabezpečenie celoročnej energetickej neutrality pri prevádzke čistiarní.

Čítať ďalej

Výsledný nástroj ponúka možnosť výberu z parametrov, ako sú konkrétna sektorová rada (prípadne pododvetvie), odbor, typ školy, kraj, či stupeň vzdelávania. Okrem týchto parametrov ponúka nástroj možnosť voliť výber a pomer vplyvu ponúkaných kritérií – mzdy, nezamestnanosť, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, pokračovanie na vysoké školy, či výučba a výsledky.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa po dlhých mesiacoch opäť stretli na osobnom rokovaní. V poradí už desiate rokovanie Sektorovej rady sa realizovalo v termíne 20. – 21. jún v Novom Smokovci, kde na prítomných čakal program plný podnetných tém.

Čítať ďalej

Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich novým inovatívnym trendom a posunúť ich do 21. storočia.

Čítať ďalej

Digitálna transformácia a Práca 4.0, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty vývoja trhu práce a prinášajú užitočné informácie pre stanovenie a realizáciu cieľov úspešnej transformácie sektora.

Čítať ďalej

Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí medzi kľúčové odvetvia na zabezpečenie zdravého obyvateľstva a rozvoja krajiny, preto je jednou z kľúčových úloh Sektorovej rady aj identifikácia kvalitných vzdelávacích inštitúcii.

Čítať ďalej

Medzi sedem vytýčených priorít boli zaradené oblasti „zelenej ekonomiky“, či oblasti digitalizácie, trhu práce a sociálnej udržateľnosti, vzdelávania, či vedy, výskumu a inovácií.

Čítať ďalej

Vďaka angažovanosti zamestnávateľov sa žiaci už počas štúdia oboznamujú s modernými technológiami a materiálmi využívanými v reálnych podmienkach.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.