Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie

06.12.2022

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie boli vyzvaní k vyplneniu dotazníka hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. Dotazník z celkového počtu 18  členov vyplnilo 10 členov vrátane predsedníčky. Celková miera spokojnosti s fungovaním Sektorovej rady a s jej výstupmi bola medzi respondentmi vysoká: 100 % z nich sa vyjadrilo, že výsledky činnosti Sektorovej rady splnili ich očakávania vo vzťahu k štatútu Sektorovej rady a k zákonu č. 5/2004 Z.z. Podľa 90 % členov, ktorí vyplnili dotazník, je inštitucionálne zloženie Sektorovej rady optimálne. Miera spokojnosti s činnosťou tajomníčky, predsedníčky a garanta Sektorovej rady a s činnosťou Realizačného tímu bola mimoriadne vysoká – v týchto otázkach nikto z respondentov nehlasoval za nižší stupeň spokojnosti ako stupeň 4 (na škále 1 až 5).  

Členovia vo svojich odpovediach opakovane zdôrazňovali rovnováhu medzi jednotlivými odvetviami v sektore a poukazovali na potrebu zapojenia expertov z oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárskej výstavby. Pokiaľ ide o súčasné inštitucionálne zloženie, členovia Sektorovej rady v dotazníku vyjadrili želanie, aby sa predstavitelia ústredného orgánu štátnej správy, orgánu územnej samosprávy, Úradu PSVR a odborového zväzu intenzívnejšie podieľali na jej činnostiach a výstupoch. Za najdôležitejšie kritérium členstva v Sektorovej rade považujú opýtaní odbornosť a dĺžku praxe, pričom výška riadiacej úrovne nie je rozhodujúca pre 80 % respondentov.  

Podľa odpovedí respondentov je evidentné, že preferujú prezenčnú formu rokovania Sektorovej rady (80 %), pričom ani jeden z účastníkov prieskumu nepreferuje dištančnú formu, a radšej by sa stretávali osobne v budúcnosti ešte intenzívnejšie ako v uplynulom období. Respondenti oceňujú na Sektorovej rade odbornosti jej členov a spojenie odvetví voda, odpad a životné prostredie v jednej profesijnej organizácii. Za prínos tiež považujú objektivitu, aktuálnosť poznatkov a dobré poznanie aktuálnej situácie a výziev v sektore. Sektorová rada vytvára ,,most“ medzi zamestnávateľmi, štátnymi inštitúciami a poskytovateľmi vzdelávania a umožňuje prenos poznatkov a podnetov od zamestnávateľov k školám, ale i od škôl k štátu, a zastrešuje súbor informácií o inováciách v sektore. Vďaka tomu podniky zastúpené v Sektorovej rade inovujú svoju štruktúru ľudských zdrojov, aktualizujú svoje pracovné pozície a ich popisy, dozvedajú sa o nových odboroch vzdelávania a pomáhajú ich kreovať. Takéto priame prepojenie aktérov takpovediac ,,pod jednou strechou“ neposkytuje žiadne iné združenie.  

Vypracovanú SSRĽZ považujú všetci respondenti za nápomocnú a vhodnú pre zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore, pričom odporúčajú jej aktualizáciu raz za dva roky alebo priebežne podľa aktuálneho vývoja v budúcnosti. So znením SSRĽZ sú členovia Sektorovej rady spokojní, navrhujú iba doplniť financovanie pre implementáciu jej akčného plánu. SSRĽZ je spolu s NŠZ a s prehľadom inovácií najvyužívanejším výstupom činnosti Sektorovej rady pre jej členov. Do budúceho obdobia po skončení Národného projektu SRI vyjadrili členovia v dotazníku vôľu pokračovať v činnosti Sektorovej rady, profesionalizovať ju a stať sa oficiálnym účastníkom medzirezortného pripomienkového konania. Taktiež považujú za dôležité, aby sa výstupy projektu (predovšetkým SSRĽZ, inovácie, NŠZ a ranking poskytovateľov vzdelávania) naďalej priebežne aktualizovali, aby nestratili svoj význam a výpovednú hodnotu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.