Kategória: Sektorová rada pre potravinárstvo

Absolventi stredných odborných škôl alebo vysokých škôl orientovaných na potravinárske odbory chcú pracovať v prostredí technologicky vyspelom, v ktorom sa stretnú s výzvami a ďalším profesionálnym rastom.

Čítať ďalej

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku a zavádzania inovácií je potrebné mať na zreteli aj základné ekonomické zákony.

Čítať ďalej

V budúcnosti bude pracovný trh nedostatočne vybavený ľudskými zdrojmi, ak sa štátu nepodarí zvýšiť pôrodnosť, nezmení svoj postoj k dlhodobo nezamestnaným, nebude efektívne regulovať migračnú politiku, či nepresvedčí zručných a vzdelaných odborníkov, aby sa vrátili domov a začali pôsobiť na Slovensku.

Čítať ďalej

8. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo sa konalo 14. októbra 2021.

Čítať ďalej

Tajomník oboznámil prítomných s harmonogramom aktualizácie SSRĽZ a s najbližšími úlohami, ktorým sa pracovné skupiny budú venovať v mesiaci apríl, už pod dohľadom novej tajomníčky sektorovej rady.

Čítať ďalej

Predstavenie návrhov a pripomienok sektorovej rady k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Situáciu v potravinárstve v súvislosti s Plánom obnovy ďalej objasnila aj predsedníčka Jana Venhartová.

Čítať ďalej

Prehodnotené boli inovácie zo sektorovej stratégie a zároveň boli doplnené ďalšie inovácie, ktoré budú predstavovať významný vplyv na odvetvie.

Čítať ďalej

V stredu 27. mája 2020 bolo zorganizované 4. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, ktorá je súčasťou Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Z dôvodu opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19, bolo hlavné rokovanie po prvýkrát organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie, konkrétne prostredníctvom MS TEAMS. Pre úspešné zvládnutie rokovania Sektorovej rady, bola týždeň pred hlavným rokovaním […]

Čítať ďalej

V dňoch 3. až 4. februára 2020 sa v Dudinciach uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Rokovanie prebehlo po približne troch mesiacoch od termínu predošlého stretnutia a v rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, aktivite súvisiacej s revíziou názvov garantovaných NŠZ, či aktuálnemu stavu sektora. Ten prezentovala […]

Čítať ďalej

Dňa 12. novembra 2019 sa v hoteli Vienna House Easy Bratislava uskutočnilo v poradí druhé rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI).  Rokovanie sa konalo po dvoch mesiacoch od termínu prvého a v rámci programu sa venovalo zmenám v inštitucionálno-personálnom zložení, vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, návrhu na presun NŠZ […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.