Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

06.12.2022

Na zhodnotenie fungovania sektorových rád v období apríl 2019 – september 2022 bol vypracovaný Realizačným tímom SRI elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok. Pre tieto potreby boli v mesiaci august 2022 oslovení všetci členovia Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (ďalej len “Sektorová rada”) s požiadavkou o jeho vyplnenie. 

Na základe získaných dát bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Sledovalo sa, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení a či boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s cit. ustanovením, patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva, ako aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.  

Záväzným dokumentom pre sektorové rady je aj Štatút sektorovej rady, ktorý podrobne uvádza povinnosti členov, ako aj ďalšie súvisiace otázky.  

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníka a bol zameraný na: 

  • Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.  
  • Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady.  

V rámci hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady sa celkovo zúčastnilo 14 členov1 Sektorovej rady (vrátane garanta, predsedu). Do nasledujúceho sumárneho hodnotenia bolo zaradených 12 vyplnených dotazníkov, nakoľko dotazníky neboli vyplnené komplexne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.