Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

06.12.2022

S blížiacim sa príchodom ukončenia projektu SRI bolo potrebné zistiť, do akej miery bola funkčná a efektívna činnosť sektorových rád počas celého projektového obdobia. Aj členom Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby bol odoslaný dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoj názor na fungovanie Sektorovej rady z rôznych aspektov. V dotazníku bol priestor na postrehy o jej aktuálnom stave, na pripomienky k jej spôsobu fungovania a k činnostiam, ktorými sa zaoberala. Po obsahovej stránke bol dotazník rozdelený do šiestich oblastí tak, aby výsledky poskytli celistvý obraz o funkčnosti a efektívnosti. Zisťoval postoj k inštitucionálnemu zloženiu, funkciám, pridanej hodnote, prínosom, výstupom a potenciálu Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.             

Ku koncu projektu SRI má Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 25 členov. Z uvedeného počtu  sa dotazníkového šetrenia zúčastnilo 12 členov, ktorí vyplnili svoj dotazník kompletne. Čiastočne vyplnené dotazníky sa nebrali pri štatistickom hodnotení do úvahy. Všetci sa zhodli v tom, že výsledky činnosti Sektorovej rady splnili ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č.5/2004 Z.z.. Zhoda nastala aj napriek tomu, že Sektorová rada nepokrýva všetky určené divízie SK NACE Rev.2. Členovia by uvítali, keby sa do ich kompetencií dostali všetky remeslá, ktoré zodpovedajú SZČO a sú v súlade so Živnostenským zákonom pri rešpektovaní osobitosti jednotlivých sektorových rád pre čiastkové činnosti.

V otázke inštitucionálneho zloženia sú členovia Sektorovej rady jednotní v prípade profesijných a stavovských organizácií a takisto stredných škôl. Ich zastúpenie si vyžadujú všetci bez výnimky. Dôležité je pre nich aj zastúpenie zamestnávateľov, príslušného ústredného orgánu štátnej správy, Úradu PSVR a ŠIOV. Zastúpenie vysokých škôl v Sektorovej rade pre remeslá a osobné služby je diskutabilné. Členovia samozrejme vnímajú priestor pre ideálnejšie usporiadanie, pretože by uvítali viac odborníkov z praxe, ktorí majú aktívnu remeselnú živnosť a tým by bola zabezpečená praktická znalosť remesla, či osobných služieb a praktické skúsenosti z danej oblasti. Členovia navrhli, aby boli definované presné kritériá pre členstvo v Sektorovej rade, medzi ktorými dominujú najmä pracovné skúsenosti v sektore, široký a komplexný záber člena a schopnosť presadzovať inovačné trendy.

Okrem zloženia smeroval dotazník aj na jednotlivé funkcie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. Pri otázke funkcie, ktorá súvisí s vytváraním sektorových partnerstiev sa najviac členov prikláňalo k názoru, že Sektorová rada musí byť priamym účastníkom a mala by taktiež vytvárať priestor na diskusiu. Funkčnosť Sektorovej rady a podporu v plnení vytýčených cieľov vidia členovia v zabezpečení rokovaní v pravidelných intervaloch a najlepšie prezenčnou formou. Tá dáva najideálnejší priestor na riešenie problémov sektora a priestor na diskusiu. Osobný kontakt považujú členovia za najdôležitejší faktor a zhodujú sa v tom, že ho treba maximalizovať.

Z odpovedí členov vyplynulo, že Sektorová rada je nezastupiteľná  ako nezávislé združenie vytvorené zo zákona najmä tým, že spája odborníkov z rôznych oblastí sektora, čím umožňuje efektívne riešenie problémov v sektore, efektívne rozhodovanie pri rozmanitých témach, objektívnu kontrolu, dopĺňanie a tvorbu národných štandardov zamestnaní. Kľúčovou pridanou hodnotou Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby je jej odbornosť, spolupráca viacerých inštitúcií (AZZZ – ŠIOV – SOŠ) v súvislosti so vzdelávaním a vzdelávacími výstupmi v sektore a hlavne, možnosť kontaktovať sa so zástupcami, ktorí sa priamo zúčastňujú na legislatívnom procese. Jedným z ukazovateľov pridanej hodnoty môže byť spolupráca škôl a zamestnávateľov, ktorí spoločne zasadajú, spolupracujú v pracovných skupinách a vzájomne sa informujú o mechanizmoch v oblasti ich pôsobnosti.

Jednoznačným prínosom Sektorovej rady je jej schopnosť a možnosť komunikovať rôznymi formami so zamestnávateľmi, ale aj s uchádzačmi o zamestnanie. Okrem toho ide o možnosť predstaviť týmto cieľovým skupinám výsledky práce Sektorovej rady, výhody a benefity pracovných pozícií, ktoré sú na trhu práce v sektore nedostatkové. Prínosné pre zdravé fungovanie sektora je vyhľadávanie a koordinácia sektorových partnerstiev, sledovanie aktuálnych trendov a podnecovanie využívania inovácií.

Počas trvania projektu SRI vytvorila Sektorová rada pre remeslá a osobné služby viacero podnetných výstupov. Členovia sa venovali inováciám, NŠZ, SSRĽZ, sektorovým partnerstvám a expertnej činnosti. To, v akej miere vedeli výstupy projektu SRI využiť, svedčí o efektivite Sektorovej rady. Členovia v praxi najviac využili Národné štandardy zamestnaní a informácie o inováciách. Použili ich najmä pri pedagogickej praxi, pri zavádzaní inovácií do ŠkVP, pri informovaní uchádzačov a záujemcov o zamestnanie o požiadavkách na jednotlivé pracovné pozície. Niektorí  vedeli využiť výstupy na rozvoj a skvalitnenie duálneho vzdelávania na SOŠ, pri účasti na praktických záverečných skúškach na SOŠ ako i na skúškach odbornej spôsobilosti daných remesiel.

V Sektorovej rade pre remeslá a osobné služby drieme obrovský potenciál. V ďalšom období môže pomáhať pri zvyšovaní flexibility zosúlaďovania potrieb kvalifikovanej pracovnej sily v sektore, pri zavádzaní zmien a inovácií do NŠZ, pri tvorbe národných a zahraničných partnerstiev, pri realizácii a verifikácii sektorových analýz, prognóz a stratégií a pri zavádzaní inovatívnych prístupov.  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.