Kategória: Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na propagáciu vzdelávacích programov, keďže sektory pociťujú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce.

Čítať ďalej

Zo skúseností zástupcov Sektorovej rady mzdové podmienky a možnosti zamestnania sa nie sú pre mladú generáciu dostatočne motivujúce a zaujímavé pri výbere strednej školy.

Čítať ďalej

Členovia sektorovej rady navštívili výrobný podnik Rona, a.s., kde mali možnosť v sprievode zamestnanca Rony priamo vidieť proces strojovej a ručnej výroby kalíškov a pohárov a taktiež techník dekorovania.

Čítať ďalej

Okrem zmien v technológiách v dôsledku nových ekologických opatrení, digitalizácie, robotizácie, automatizácie, nových materiálov i 3D tlače, je potrebné vziať do úvahy tú najdôležitejšiu komoditu v sektore – ľudské zdroje.

Čítať ďalej

Jednou z najdôležitejších tém bola implementácia opatrení navrhnutých v stratégii, a to prostredníctvom „sektorových partnerstiev“.

Čítať ďalej

Ústrednou témou rokovania bola finalizácia aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia intenzívne spolupracovali uplynulé mesiace.

Čítať ďalej

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore, boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady uplatnili v predstihu prostredníctvom dotazníka, ktorý vypracovala a zaslala tajomníčka všetkým členom.

Čítať ďalej

Výber top sektorových opatrení z prijatej stratégie pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „sektor“), potrebných prioritne realizovať, s ich odporučením pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR do pripravovanej stratégie Práca 4.0.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály sa konalo 22. mája 2020. Začalo o 13,00 hod. v online prostredí úvodným slovom garanta, predsedníčky Sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Pre realizáciu rokovania online formou sa rozhodli vzhľadom na situáciu spôsobenou vírusom Covid 19 a vládou SR prijaté bezpečnostné opatrenia. […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.