Kategória: Aliancia sektorových rád

Výrazný pokles podielu zamestnancov s nižšou úrovňou zručností EKR bol najmä v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, nasledovanom sektormi doprava, logistika, poštové služby a lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.

Čítať ďalej

Najvýraznejšia dynamika vzniku ekonomických subjektov bola v rokoch 2017 až 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, kde v sledovanom časovom úseku vzniklo približne 125 tisíc ekonomických subjektov, t. j. cca 32 % z celkového počtu ekonomických subjektov, ktoré v tom čase vznikli v sektorovej štruktúre SRI.

Čítať ďalej

Určiť mieru vplyvu inovácií na odborné zručnosti (bez ohľadu na zamestnanie) bola úloha expertov zapojených do NP SRI. Títo určovali percentuálne rozpätie miery vplyvu na škále od 0 do 100 %.

Čítať ďalej

Rozsah využívania odborných zručností je nevyhnutné priebežne sledovať a vyhodnocovať, pretože takýmto spôsobom je možné identifikovať kľúčové odborné zručnosti pre výkon zamestnania.

Čítať ďalej

TREXIMA Bratislava sa stala digitálnou jednotkou za mimoriadny prínos v oblasti prognózovania budúcich potrieb trhu práce, budúcich zručností a za zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.

Čítať ďalej

Do pôsobnosti Aliancie sektorových rád patrí aj hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 35b časť „Aliancia sektorových rád a sektorové rady”. Jeho zámerom je posúdiť, či a ako sú jednotlivé sektorové rady funkčné a efektívne pri plnení […]

Čítať ďalej

V jednotlivých sektoroch boli identifikované segmenty trhu práce s najvyššou početnosťou pracovných úrazov na úrovni tried zamestnaní SK ISCO-08, pričom nevyhnutným zdrojom údajov na účely realizácie projektových úloh boli aktuálne databázy Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP“), poskytujúce komplexný prehľad špecifických informácií o pracovných úrazoch v SR.

Čítať ďalej

V termíne od 13. októbra 2022 do 3. novembra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXVI. etapy 303 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXVI. etape je tu: Prehľad […]

Čítať ďalej

Trh práce sa zásadným spôsobom mení, takže celá spoločnosť a najmä celoživotné vzdelávanie sa bude musieť prispôsobiť týmto zmenám a pripraviť sa na ne.

Čítať ďalej

V termíne od 8. septembra 2022 do 12. októbra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXV. etapy 260 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXV. etape je tu: Prehľad […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.