Kategória: Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Realizačný tím NP SRI pripravil na záver projektového obdobia (apríl 2019 – september 2022)  pre sektorové rady elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok.

Čítať ďalej

Činnosť Sektorovej rady vytvára priestor na zosúlaďovanie názorov viacerých aktérov a navrhuje potrebné riešenia či zmeny na aktuálne dianie v sektore.

Čítať ďalej

Názory členov Sektorovej rady sa zhodli, že za najdôležitejší ukazovateľ považujú mieru nezamestnanosti do jedného roka od ukončenia štúdia, nielen pri stredných ale aj vysokých školách.

Čítať ďalej

Duál je jedinečnou príležitosťou na rozvoj a zvýšenie kvality vzdelávania. Táto téma vyvolala podnetnú odbornú diskusiu, ktorej výsledkom je myšlienka organizovať workshopy na túto tému a zvyšovať povedomie o výhodách duálneho vzdelávania medzi zamestnávateľmi.

Čítať ďalej

Do sektora vstupuje množstvo hlavne digitálnych inovácií, ktoré majú priniesť prelom v náplni veľkého množstva zamestnaní, a ktoré ich vplyvom zažijú transformáciu, zánik alebo vznik úplne nových povolaní.

Čítať ďalej

Diskutovanou témou počas rokovania Sektorovej rady bola aj zdravotná spôsobilosť, potrebná na výkon povolaní, resp. predpokladov na štúdium vybraných odborov vzdelávania na stredných školách v sektore.

Čítať ďalej

V programe rokovania odzneli zaujímavé témy ako napr.: aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, novinky v štruktúre duálneho vzdelávania, aktuálna štatistika nezamestnanosti vo vybraných krajoch, podporné projekty na trhu práce, hodnotenie poskytovateľov vzdelávania či aplikácia inovačných zmien na národné štandardy zamestnania.

Čítať ďalej

V programe rokovania dominovali významné témy ako napr.: aktualizácia Sektorovej stratégie, identifikácia sektorových inovácií a ich vplyv na národné štandardy zamestnania či hodnotenie poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Ďalšou dôležitou témou rokovania boli reformné zámery navrhované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“. Ide o návrh reformného plánu, ktorý Slovensko v apríli 2021 predkladá Európskej komisii na schválenie.

Čítať ďalej

Piateho rokovania sa členovia priamo nezúčastnili, a preto formou prezencie bola účasť na hlasovaní per rollam. Tajomník stanovil termín, kedy hlasovanie uzatváral a dovtedy mali členovia možnosť vyjadriť sa k predmetným bodom.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.