Kategória: Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Chemický a farmaceutický priemysel čaká v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom.

Čítať ďalej

Kľúčovou témou stretnutia bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030.

Čítať ďalej

Siedme rokovanie bolo už v poradí štvrtým rokovaním Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, ktoré sa v dôsledku pretrvávajúcej pandémie odohralo v digitálnom priestore.

Čítať ďalej

Vo svojich pripomienkach sa členovia opierali najmä o štyri základné premisy, a to trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zelená ekonomika.

Čítať ďalej

Na rokovaní členovia Sektorovej rady neopomenuli ani inovácie v sektore chémie a farmácie. Do problematiky členov uviedla…

Čítať ďalej

Organizácia štvrtého rokovania Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu si vyžadovala istú dávku kreativity. Keďže osobné stretnutie v čase celosvetovej pandémie nebolo možné, tajomníčka Sektorovej rady spolu s predsedom hľadali riešenie, ako čo najefektívnejšie využiť online priestor. Voľba nakoniec padla na zhotovenie nahrávky prezentácie s hlasovaním per rollam.  Nahrávka prezentácie bola zhotovená prostredníctvom aplikácie MS […]

Čítať ďalej

Jednou z misií sektorovej rady je aj prispieť k tvorbe ‚zmeny zdola nahor‘ a posilňovať výmenu informácií a ľudského kapitálu medzi podnikmi a poskytovateľmi vzdelávania.  Sektorová rada pre chémiu a farmáciu sa stretla na svojom treťom rokovaní dňa 11. februára 2020 v Hoteli Sorea Regia v Bratislave.  Garant Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu Ing. […]

Čítať ďalej

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa uskutočnilo v dňoch 14. – 15. novembra 2019 v hoteli Spolcentrum vo Svite. Nosnou témou rokovania bolo stanovenie premís strategického rozvoja sektora v horizonte do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Prítomní boli jednak zástupcovia zamestnávateľských subjektov, a to výrobcov chemikálií, plastov i liečiv, ako […]

Čítať ďalej

Spolupráca členov Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa úspešne začala dňa 25. júna 2019 na prvom rokovaní v Hoteli Senec v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu fungovaniu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Činnosť Sektorovej rady sa […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.