Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment

06.12.2022

Realizačný tím NP SRI pripravil na záver projektového obdobia (apríl 2019 – september 2022)  pre sektorové rady elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok. Následne ho tajomníčka rozposlala členom Sektorovej rady prostredníctvom mailu s odkazom na otázky a požiadala ich o vyplnenie. Na základe zozbieraných odpovedí bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Prostredníctvom tohto dotazníka sa prioritne sledovalo, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení a či  boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s ustanovením zákona, patrí najmä zriaďovanie sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva, ako aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti činnosti sektorových rád. 

Záväzným dokumentom pre sektorové rady je Štatút sektorovej rady, v ktorom sú podrobne popísané jednotlivé povinnosti členov. Realizačný tím NP SRI chcel aj prostredníctvom spomínaného dotazníka zistiť, či členovia vnímajú splnenie úloh vyplývajúcich zo Štatútu sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment.

Do hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady sa celkovo zapojilo 10 z 21 členov Sektorovej rady (vrátane garanta, predsedu). Spätné väzby z dotazníkov, ktoré neboli vyplnené komplexne, sa do sumárneho vyhodnotenia nezarátavali.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.