Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre verejné služby a správu

06.12.2022

V auguste 2022 boli členovia Sektorovej rady pre verejné služby a správu (ďalej len „Sektorová rada“) v súvislosti s ukončovaním aktivít v rámci NP SRI oslovení so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom bolo získať ich hodnotenie činnosti Sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti.

Analýzou získaných dát bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Zároveň išlo o plnenie ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení tak, aby boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s cit. ustanovením, patrí okrem zriaďovania sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti. 

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníka a hodnotenie bolo zamerané na:

  • Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti. 
  • Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady. 

Hodnotenia sa zúčastnilo 15 osôb vrátane garanta, podpredsedníčky a tajomníčky. Na základe hodnotenia možno skonštatovať, že členovia výstupy z projektu vnímajú pozitívne a vidia  ich pridanú hodnotu. Za dôležité považujú aj zabezpečenie kontinuálneho pokračovania v činnosti, aby sa aktivity navrhnuté v SSRĽZ implementovali do praxe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.