Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby

06.12.2022

V mesiaci august 2022 prebehlo v rámci členskej základne Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby (ďalej len „Sektorová rada”) dotazníkové zisťovanie zamerané na hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. Cieľom bolo zhodnotiť prínosy národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“), zistiť odporúčania pre budúcnosť fungovania Sektorovej rady a načrtnúť vízie a oblasti, v ktorých Sektorová rada ako združenie odborníkov dokáže byť relevantným partnerom pre sektorových stakeholderov.

Zloženie Sektorovej rady v aktuálne realizovanom NP SRI (v období apríl 2019 – december 2022) hodnotia členovia za veľmi dobré. Z pohľadu Realizačného tímu NP SRI možno konštatovať zastúpenie najvýznamnejších podnikov sektora, čo významne prispelo ku kvalite spracovaných výstupov. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že v Sektorovej rade boli zastúpení zástupcovia všetkých druhov dopravy: cestná, železničná, vodná a letecká. Z hľadiska doplnenia členskej základne do budúcna očakávajú členovia väčšie zastúpenie oblasti logistiky.

Medzi hlavné aktivity Sektorovej rady v období realizácie NP SRI patrí tvorba Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a tvorba a revízia garantovaných národných štandardov zamestnania (ďalej len „NŠZ“). Všetky aktivity a výstupy Sektorovej rady vnímajú členovia veľmi pozitívne, čo potvrdzujú aj odpovede respondentov na otázku, či predmetné výstupy využili pri svojej práci, resp. či mali možnosť prezentovať výstupy projektu na odborných podujatiach. Materiály vypracované Sektorovou radou boli členmi využité napr. pri pripomienkovaní novej legislatívy, pri tvorbe analytických a strategických materiálov, pri tvorbe vzdelávacích aktivít v rámci vnútropodnikových vzťahov a najmä pri tvorbe obsahu vzdelávania na úrovni stredoškolského a vysokoškolského štúdia. Jeden z najvýznamnejších úspechov Sektorovej rady je vyžitie SSRĽZ pri tvorbe Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania, skupiny povolaní a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Väčšina respondentov vníma SSRĽZ ako vhodný nástroj na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy a vývoj trhu práce. Významným prínosom NP SRI, v porovnaní s predchádzajúcimi etapami Národnej sústavy povolaní, je vytvorenie prostredia pre identifikáciu inovačných trendov vplývajúcich na sektor a definovaní vplyvu inovácií na konkrétne zamestnania v sektore. Na základe týchto jedinečných informácií dokáže vzdelávací systém reflektovať na inovačné trendy a zapracovať ich do obsahov vzdelávania s cieľom pripraviť kvalifikovaných absolventov pre sektor. Aktivita Tvorba a revízia garantovaných NŠZ prebiehala v rámci Informačného systému NP SRI, v ktorom členovia pracovali na obsahovom naplnení jednotlivých NŠZ. Práca v informačnom systéme bola hodnotená pozitívne a jednotlivé karty zamestnaní členovia využívali a využívajú tak v rámci svojej práce, ako aj v rámci iných aktivít, akými sú napr. konferencie, prezentácie pred odborníkmi z praxe a taktiež pri písaní odborných článkov publikovaných v domácich a medzinárodných zborníkoch.

Vo všeobecnosti ako najvyšší prínos NP SRI a samotnej činnosti Sektorovej rady vnímajú respondenti nasledovné oblasti:

  • Vzťah k ústredným orgánom štátnej správy
  • Sektorová rada prináša odborný pohľad z daného sektoru a rozumie požiadavkám na tieto činnosti kladené v praxi
  • Priestor na spájanie zamestnávateľov a škôl pri nastavovaní vzdelávania
  • Posudzovanie potrieb trhu práce a špecifikácia požiadaviek na prípravu
  • Tvorba sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov zastrešená odborníkmi z oblasti praxe, vzdelávacích inštitúcií, štátnych orgánov a sociálnych partnerov
  • Sektorová rada je úzko prepojená s praxou, dokáže konštruktívne a reálne oddiskutovať problematiku v odbore na rôznych úrovniach a vytvoriť návrhy pre riadiace orgány.

Dôležitým elementom dotazníkového hodnotenia bolo aj samotné vedenie NP SRI zo strany Realizačného tímu SRI. To ocenili všetci respondenti najlepším možným hodnotením. V tejto súvislosti boli hodnotení aj predseda a garant Sektorovej rady, ktorí rovnako získali od respondentov najvyšší možný stupeň hodnotenia. Je potrebné poukázať aj na dlhoročnú prácu v odbore predsedu Sektorovej rady, Ing. Jána Žačka, ktorý vďaka svojim kontaktom dokázal nadväzovať viaceré spolupráce v rámci NP SRI a vytvárať priestor pre disemináciu výsledkov Sektorovej rady tak na verejnosti ako aj na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.