Vitalita zamestnávateľských subjektov v sektorovej štruktúre SRI

06.12.2022

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v SR vyplýva, že v sektorovej štruktúre SRI vzniklo v období rokov 2017 až 2021 najviac ekonomických subjektov v sektoroch:

 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia,
 • Administratíva, ekonomika, manažment,
 • Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch,
 • Automobilový priemysel a strojárstvo,
 • Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Vyššie uvedených päť sektorov zahrňovalo približne 71 % z celkového počtu cca 394 tisíc sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré vznikli v rokoch 2017 až 2021. Súhrnné informácie o vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov prezentuje nasledujúca tabuľka.

Vznik ekonomických subjektov v sektorovej štruktúre SRI v období rokov 2017 až 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
Poznámka: Percentuálne podiely sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto.

Najvýraznejšia dynamika vzniku ekonomických subjektov bola v rokoch 2017 až 2021 v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, kde v sledovanom časovom úseku vzniklo približne 125 tisíc ekonomických subjektov, t. j. cca 32 % z celkového počtu ekonomických subjektov, ktoré v tom čase vznikli v sektorovej štruktúre SRI. Naopak, najmenej (približne 20) novovzniknutých ekonomických subjektov bolo zaznamenané v sektoroch:

 • Verejné služby a správa, ako aj
 • Energetika, plyn, elektrina.

Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifická vitalita, t. j. tvorba, obnova a inovácia ekonomických činností, prejavila najmä v Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji, pričom Bratislavský kraj zaznamenal približne 20 %-ný podiel na celkovom počte ekonomických subjektov vzniknutých
v sektorovej štruktúre SRI v období rokov 2017 až 2021.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektorovej štruktúre SRI v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov)

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období rokov 2017 až 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 383 tisíc ekonomických subjektov. Približne 10 tisíc ekonomických subjektov vzniklo vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov, v kategórii 10 až 49 zamestnancov vzniklo 400 nových ekonomických subjektov a v kategórii 50 až 249 zamestnancov to bolo cca 70 nových subjektov. V najväčšej veľkostnej kategórii, t. j. 250 a viac zamestnancov, vznikli celkovo v sektorovej štruktúre SRI tri ekonomické subjekty.

Ekonomické subjekty vzniknuté v sektorovej štruktúre SRI v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy

Z hľadiska právnych foriem vznikali v rokoch 2017 až 2021 najmä ekonomické subjekty pôsobiace ako podnikatelia-fyzické osoby a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia v úhrne hodnotu približne 66 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 ekonomických subjektov, ktoré v sektorovej štruktúre SRI vznikli v roku 2017, ich približne 66 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021.

Najvyššie miery prežitia ekonomických subjektov boli zaznamenané v sektoroch:

 • Energetika, plyn, elektrina, a to 100 %,
 • Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, približne 94 %,
 • Potravinárstvo, taktiež cca 94 %.

Na druhej strane, najnižšie miery prežitia ekonomických subjektov boli zaznamenané v sektoroch:

 • Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, a to cca 52 %,
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia, približne 57 %,
 • Doprava, logistika, poštové služby, takmer 58 %.

Odkazy na sektorové charakteristiky

01 – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
02 – Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
03 – Sektorová rada pre potravinárstvo
04 – Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
05 – Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
06 – Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
07 – Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
08 – Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
09 – Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
10 – Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
11 – Sektorová rada pre elektrotechniku
12 – Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
13 – Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
14 – Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
15 – Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
16 – Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
17 – Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
18 – Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
19 – Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
20 – Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
21 – Sektorová rada pre verejné služby a správu
22 – Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
23 – Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
24 – Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.