Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

06.12.2022

V auguste 2022 boli členovia Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len “Sektorová rada”) zapojení do dotazníkového zisťovania, ktorého cieľom bolo získať hodnotenie činnosti Sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti. Tajomníčka Sektorovej rady odoslala dotazník všetkým členom Sektorovej rady. Z 23 členov sa do vypĺňania dotazníka zapojilo 11. Analýzou získaných dát z dotazníkového prieskumu sa podarilo vyhodnotiť viaceré ukazovatele hodnotiace Sektorovú radu, jej zloženie, spokojnosť s výstupmi, využitie výstupov v praxi, a taktiež zhodnotiť vedenie Sektorovej rady.  

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore.

Sektorová rada po viac ako 10-tich rokoch svojej činnosti v projektoch NSK, NSP, SOK a SRI nastavila štandardy, požiadavky, predpoklady a prepojenia všetkých relevantných povolaní a kvalifikácií do úrovne požiadaviek na absolventa, úrovne požadovaného vzdelania, prípadnej praxe až po vybavenie ochrannými pomôckami, digitalizáciu, či budúce očakávané trendy, potreby a predpoklady pre príslušné povolanie, či kvalifikáciu. Výsledok jej činnosti je už dnes využívaný v ISTP, ale opisy jednotlivých pozícií je možné vidieť aj na stránke profesia.sk a v iných pracovných inzerátoch. Veľmi dôležité je aj zastúpenie reprezentantov stredných odborných škôl, ktoré majú možnosť na rokovaniach konfrontovať svoje budúce zámery a plány s praxou, odbormi, či zástupcami ministerstiev a ďalších štátnych a samosprávnych orgánov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.