Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

06.12.2022

Koncom mesiaca august 2022 boli členovia Sektorovej rady oslovení v súvislosti s hodnotením aktivít realizovaných v rámci NP SRI, aby vyplnili dotazník. Cieľom dotazníka bolo získať ich hodnotenie činnosti Sektorovej rady počas projektového obdobia NP SRI, z pohľadu dvoch atribútov, funkčnosti a efektívnosti.

Analýzou zozbieraných dát Realizačný tím NP SRI komplexne vyhodnotil činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (ďalej len “Sektorová rada”). Dotazník bol vytvorený za účelom splnenia ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení tak, aby boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád.

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníčky. Hodnotenie bolo zamerané na:

Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.

Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady

Do aktivity hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady sa zapojilo 13 členov, čo predstavuje 54 % návratnosť dotazníka. Na základe analýzy dát z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti môžeme potvrdiť, že členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy projektu SRI pozitívne a vidia v nich pridanú hodnotu.

 Sektorová rada má pestré zloženie. Zastupuje záujmy kľúčových zamestnávateľov zo sektora ako aj orgány štátnej správy. 84,6 % hlasujúcich členov Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo uviedlo, že aktuálne inštitucionálne zloženie Sektorovej rady je optimálne.

Členovia v praxi využívali národné štandardy zamestnaní, ktoré Sektorová rada garantuje a ktoré v rámci obdobia trvania projektu SRI vytvorila a zrevidovala. 

38,5 % respondentov zo Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo odpovedalo, že výsledky práce Sektorovej rady pri riešení potrieb zamestnávateľov na trhu práce majú skôr pozitívny efekt. Rovnaké percento uviedlo, že výsledky práce Sektorovej rady majú neutrálny efekt. K pozitívnemu efektu sa priklonilo 23,1% opýtaných.

Členovia Sektorovej rady sa v dotazníku vyjadrili, že považujú za dôležité zabezpečiť pravidelnosť rokovaní Sektorovej rady v záujme podpory funkčnosti v plnení jej cieľov, predovšetkým tých, ktoré si stanovili vo SSRĽZ.

V roku  2021 sa členovia Sektorovej rady spolupodieľali na organizovaní konferencie Quo Vadis – Finančná Gramotnosť  na Slovensku. V roku 2022 sa viacerí spolupodieľali na  diskusnom fóre na tému – Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v kocke. Vzájomnou spoluprácou členovia Sektorovej rady lepšie vnímajú problematiku ľudských zdrojov v sektore, čo napomáha nasmerovať vzdelávanie dospelých, zamestnaných v realitnom sektore.

Sektorová rada posúva informácie o nových potrebách zamestnávateľov do vzdelávacieho systému. Dáva impulz a iniciatívu pre naštartovanie zmien vo vzdelávaní, ktoré by inak nemal kto iniciovať. Je dôležitým miestom, kde sa prepája oblasť štátnej správy, zamestnávateľov, profesijných organizácií. Má potenciál fungovať efektívnejšie ako štátna správa, pokiaľ nedochádza k politickým vplyvom v rade a zostáva nezávislá od politického nastavenia štátnej moci a správy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.