Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie

06.12.2022

V mesiaci august 2022 prebehlo v rámci členskej základne Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „Sektorová rada”) dotazníkové zisťovanie zamerané na hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. Cieľom bolo zhodnotiť prínosy národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „NP SRI“) a zistiť odporúčania pre budúcnosť fungovania Sektorovej rady.  

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady prebiehalo formou online dotazníka. Dotazník sa skladal zo zatvorených otázok s možnosťou výberu z vopred daných odpovedí, otvorených a polo-otvorených otázok a otázok so škálovým hodnotením v rozpätí 1 až 5 (1 ako najnižšie hodnotenie, 5 ako najvyššie hodnotenie). Návratnosť kompletne vyplnených dotazníkov za Sektorovú radu bola na úrovni 40%.

Podľa 100 % respondentov splnili výsledky činnosti Sektorovej rady ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z.. Podľa 80% členov je inštitucionálne zloženie Sektorovej rady optimálne. Z hľadiska zastúpených inštitúcií, členovia nevidia prínos v zastúpení odborovej organizácie a váhavý je aj postoj k zastúpeniu orgánov miestnej samosprávy. V rámci pomeru v zastúpení jednotlivých inštitúcií by malo byť zastúpených viac zamestnávateľov a to z rozličných kategórií a špecializácie firiem. Názory na funkciu Sektorovej rady pri vytváraní sektorových partnerstiev sa zhodli v tom, že Sektorová rada by mala vytvárať priestor na diskusiu, mala by byť propagátorom a priamym účastníkom partnerstiev, ale nemala by tieto partnerstvá hodnotiť.  Respondenti vidia budúci potenciál Národnej sústavy povolaní a činnosti sektorových rád v príprave, rozvoji a akreditácii vzdelávacích a študijných programov na všetkých stupňoch škôl a univerzít. NSP a sektorové rady by sa mohli stať aj permanentným orgánom, ktorý by systematicky spracovával prognózy a scenáre možného vývoja sektorov a požiadaviek na ľudské zdroje. Navrhoval by aj politiky a opatrenia pre rozhodovanie v sektore. Za prínos Sektorovej rady považujú členovia skutočnosť, že prispieva k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce, identifikuje a deklaruje potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v sektore, reprezentuje záujmy sektora ako relevantný zástupca trhu práce a systému celoživotného vzdelávania v SR. V tejto oblasti je vnímaná Sektorová rada a NP SRI ako unikátny a jedinečný projekt.

Vo všeobecnosti ako najvyšší prínos NP SRI a samotnej činnosti Sektorovej rady vnímajú respondenti nasledovné oblasti:

  • Zosúladenie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania.
  • Riešenie potreby trhu práce z hľadiska vzdelávania a kvalifikovaných ľudských zdrojov.
  • Spojenie potrieb a požiadaviek zamestnávateľov a možností, resp. úloh vzdelávacích inštitúcií.
  • Vytváranie efektívnejšieho trhu práce.
  • V celostnom pohľade Sektorová rada definuje, čo je potrebné robiť s ľudskými zdrojmi tak, aby sektor bol konkurencieschopný.
  • NP SRI ponúka príležitosť na vnímanie pracovnej sily ako niečoho, čo sa dá aktívne ovplyvňovať, riadiť, zlepšovať, ak sme ochotní získavať a pracovať s kvalitnými dátami.
  • Sektorová rada sa snaží o transparentnosť v prioritách sektora voči celkovej vízii.
  • Fókus na kľúčové pozície (štandardy zamestnaní).
  • Široké zastúpenie domén v rámci sektora a kvalitné informácie.

Dôležitú spätnú väzbu poskytli respondenti aj vo vzťahu k riadeniu NP SRI Realizačným tímom projektu, kde prevažuje pozitívne hodnotenie s požiadavkou na kontinuitu a dlhodobú udržateľnosť takéhoto konceptu. Z hľadiska riadenia a usmerňovania činnosti Sektorovej rady hodnotili členovia výkon funkcie garanta, predsedu a tajomníka Sektorovej rady pozitívne.

Najlepším hodnotením NP SRI je skutočnosť, že členovia využívajú výstupy z projektu v pomerne širokej miere, či už ide o zavádzanie nových študijných programov, predmetov resp. inováciu existujúcich v rámci sféry vzdelávania, alebo implementáciu inovácií a konkrétnych odporúčaní Sektorovej rady v prípade podnikateľskej sféry, alebo nakoniec o využívanie výstupov Sektorovej rady ako podkladov pre tvorbu koncepcií, správ, analýz a stratégií na úrovni profesijných a stavovských organizácií či verejných inštitúcií.

V celostnom pohľade tak Sektorová rada je zdrojom jedinečnej kolektívnej inteligencie na to, kde sektor smeruje a aké aktivity sú nevyhnutné realizovať v celom reťazci, aby sa dosiahlo synergické pôsobenie. NP SRI definuje, čo je potrebné robiť s ľudskými zdrojmi tak, aby sektory boli konkurencieschopné. Odbúrava úzky rezortný pohľad na problematiku a do budúcnosti môže významne prispieť k rozvoju ľudských zdrojov, ale aj konkurencieschopnosti sektorov a celého národného hospodárstva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.