Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel

06.12.2022

Členovia Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len “Sektorová rada”) boli v auguste 2022 oslovení s požiadavkou o vyplnenie dotazníka súvisiaceho s hodnotením aktivít realizovaných v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len “NP SRI”). Cieľom dotazníka bolo získať hodnotenie činnosti Sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti. Dotazník sa zameriaval na hodnotenie činnosti Sektorovej rady realizovanej počas obdobia fungovania NP SRI.   

Analýzou zozbieraných dát Realizačný tím NP SRI komplexne vyhodnotil činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel. Dotazník bol vytvorený s cieľom  naplnenia ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z., Zákon o službách zamestnanosti v platnom znení tak, aby boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád.  

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníka a hodnotenie bolo zamerané na: 

Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti. 

Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady. 

Do aktivity hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady sa zapojilo 11 jej členov, čo predstavuje 58 % návratnosť dotazníka. Na základe analýzy dát z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti môžeme potvrdiť, že členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy projektu pozitívne a vidia v nich pridanú hodnotu. Členovia v praxi najviac využívali informácie zo SSRĽZ, ktorú Sektorová rada vypracovala. Súčasne deklarovali, že nevidia nutnosť aktualizovať SSRĽZ každý rok alebo dva, ale v dlhších časových intervaloch, na základe vývoja trhu práce v sektore. Členovia vidia skôr potrebu implementácie stanovených opatrení a kontrolu ich plnenia.     Respondenti sa v dotazníku vyjadrili, že považujú za dôležité zabezpečiť pravidelnosť rokovaní Sektorovej rady v záujme podpory funkčnosti v plnení jej cieľov, predovšetkým tých, ktoré si stanovili v SSRĽZ. Členovia by privítali častejšie spoločné rokovania, či už online alebo prezenčnou formou. Zároveň sú ochotní pokračovať v zabezpečení fungovania aktivít Sektorovej rady aj počas medziprojektového obdobia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.