Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sumárne vyhodnotenie Implementácie výsledkov výskumu do kompetenčného modelu so zámermi maximalizácie výkonnosti zamestnancov, ich efektívneho využívania a dlhšieho pracovného uplatnenia, minimalizácie úrazovosti a chorobnosti v sektorovej štruktúre SRI

08.11.2022

V období realizácie NP SRI sa preukázali priority výskumu v oblasti vplyvu inovačných procesov na zdravotné aspekty sektorovo špecifických pracovných činností. Inovácie sú dôležitým činiteľom efektívneho uplatňovania ľudského činiteľa v produktívnej práci, minimalizácie úrazovosti, chorobnosti a maximalizácie dlhodobo udržateľnej výkonnosti zamestnancov. V súlade s medzinárodnou metodikou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“)[1] boli vybrané faktory ovplyvňujúce výkon pracovných úloh na pracovných miestach. Jedná sa  konkrétne o nasledujúce faktory:

 • fyzikálne,
 • chemické,
 • biologické,
 • fyziologické,
 • psychologické a
 • sociologické.

V jednotlivých sektoroch boli identifikované segmenty trhu práce s najvyššou početnosťou pracovných úrazov na úrovni tried zamestnaní SK ISCO-08, pričom nevyhnutným zdrojom údajov na účely realizácie projektových úloh boli aktuálne databázy Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP“), poskytujúce komplexný prehľad špecifických informácií o pracovných úrazoch v SR. Sumárne vyhodnotenie výsledkov je štruktúrované v členení podľa 24 sektorov.

Vo všeobecnosti je možné práce, týkajúce dodržiavania BOZP, v priemyselnej výrobe, rozdeliť na tri hlavné skupiny, a to:

 • práca s pracovnými prostriedkami, ktorú upravuje Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, resp. Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,
 • manuálna práca pri zdvíhaní bremien, ktorou sa zaoberá Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami (mimoriadnu dôležitosť majú princípy dvíhania podľa zásad školy chrbtice, taktiež je dôležité dodržiavanie zásad školy chrbtice pri realizácii stereotypných, opakujúcich sa pohybov počas práce v pásovej výrobe, ako napr. konzervovanie, fľaškovanie, etiketovanie a i.),
 • práca s výpočtovou technikou, ktorá zohráva významnú úlohu vo všetkých sektoroch, priemyselnú výrobu nevynímajúc. Zo zdravotnej stránky sa ňou zaoberá Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Osobitnú dôležitosť majú princípy sedenia a práce s počítačom podľa zásad školy chrbtice.

Všeobecné informácie vyplývajúce z vyššie uvedených právnych noriem v oblasti BOZP[2] pre priemyselné sektory sú nasledovné (viď nižšie).

Základné povinnosti zamestnávateľov sú:

a) Systém všeobecnej prevencie

 • Vyhľadávať, hodnotiť a prijímať opatrenia na obmedzenie vplyvu rizík.
 • Činnosť v prevencii rizík vykonávať odborne spôsobilým zamestnancom.
 • Na základe zhodnotenia rizík na pracoviskách zabezpečovať používanie a kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov a aj samotných pracovných prostriedkov.
 • Prijímať opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí, ako sú havárie, požiare.
 • Zabezpečiť, aby zamestnanci nevykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich schopnostiam a zdravotnej spôsobilosti.
 • Vykonávať potrebné školenia a overovať vedomosti zamestnancov (tak odborné, ako aj zásady školy chrbtice).
 • Zákaz fajčenia v pracovných miestnostiach, kde sú účinkom fajčenia vystavení nefajčiari.
 • Viesť dokumentáciu o školeniach, informáciách a pokynoch.

b) Systém prevencie u technických zariadení

 • Používať vhodné zariadenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Vybaviť pracoviská funkčnými ochrannými zariadeniami, resp. ich upraviť tak, aby zamestnanci neboli vystavení najmä nepohodlnej pracovnej polohe a nežiaducim účinkom hluku a vibrácií (zásady školy chrbtice pri prevencii statického preťaženia).
 • Zariadenia pravidelne udržiavať, kontrolovať a revidovať.
 • Zariadenia, ktoré predstavujú zvýšenú mieru ohrozenia života a zdravia, môžu obsluhovať len zdravotne a zvlášť odborne spôsobilí zamestnanci.
 • Prácu, ktorá jednotvárne a jednostranne zaťažuje organizmus, je potrebné vylúčiť alebo prerušovať stanovenými prestávkami a taktiež viesť o nich evidenciu.
 • Prácu so zvýšeným rizikom nevykonávať osamotene (bez dohľadu ďalších zamestnancov), pokiaľ nie je ochrana zaručená iným spôsobom.
 • Minimalizovať ručnú manipuláciu s bremenami, ktorá vytvára možnosť poškodenia zdravia, a to najmä chrbtice (samotná hmotnosť bremena a poučenie o technikách a zásadách jeho dvíhania a prenášania).

c) Pracovisko

 • Pre danú činnosť priestorovo a konštrukčne usporiadať pracovisko, podrobovať ho pravidelnej údržbe, upratovaniu a čisteniu.
 • Pracoviská s výskytom rizikových faktorov podrobovať kontrolným meraniam a zabezpečovať, aby boli tieto faktory vylúčené alebo obmedzené na najmenšiu rozumne dosiahnuteľnú mieru.
 • Vyznačiť únikové komunikácie a núdzové východy a zabezpečiť ich voľne priechodné.
 • Priestory, kde je to účelné, opatriť vhodnými bezpečnostnými značkami.
 • Pracovné nástroje a pomôcky musia zodpovedať aj zásadám školy chrbtice.

Základné povinnosti zamestnancov sú:

 • Pracovať iba so zariadením a vykonávať len činnosti, na ktoré majú osobné kvalifikačné predpoklady.
 • Dodržiavať požiadavky predpisov, zásady bezpečného správania sa na pracovisku, nerozptyľovať svoju pozornosť, sústrediť sa na prácu, nepripustiť nevhodné správanie sa na pracovisku.
 • Dodržiavať stanovené technologické postupy.
 • Riadiť sa pokynmi, inštrukciami a prevádzkovými predpismi, dodržiavať stanovený pracovný režim.
 • Používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky, účinné proti riziku ohrozenia zdravia.
 • Dodržiavať hygienické predpisy (obleky, okuliare, umývanie, sprchovanie a i.).
 • Absolvovať lekárske prehliadky a chrániť sa pred chorobami z povolania.
 • Zoznámiť sa so zásadami poskytovania prvej pomoci, pri úraze poskytnúť postihnutému pomoc a úraz ohlásiť nadriadenému.
 • Nepožívať alkoholické nápoje a návykové látky počas pracovného času a pred nástupom do práce.
 • Nepoužívať zariadenie bez oboznámenia sa s návodom na bezpečnú prevádzku, obsluhu a údržbu.
 • Skontrolovať technický stav zariadenia pred jeho použitím, zistené chyby ohrozujúce bezpečnosť, ktoré nemôžu odstrániť sami oznámiť svojmu nadriadenému.
 • Neotvárať ochrany pohyblivých častí na stroji počas chodu stroja, nevyraďovať ochranné zariadenia z funkcie a akékoľvek zásahy na stroji vykonávať iba pri vypnutí elektrického prúdu.
 • Nikdy nevykonávať čistenie a umývanie stroja, ktorý je pod elektrickým prúdom.
 • Osobitnú starostlivosť venovať čisteniu a údržbe strojov a zariadeniam v prašnom prostredí, kde je významné riziko výbuchu prachu.
 • Do nádrží, cisterien a zásobníkov nevstupovať bez zaistenia ďalšou osobou.
 • Na pracoviskách s výskytom škodlivín, ako sú hluk, vibrácie, prach, nepriaznivá mikroklíma a pod. dbať na pokyny príslušného orgánu hygienickej služby.
 • Dodržiavať zásady školy chrbtice a správne zaťaženie.  

Základné zásady bezpečnosti práce a bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia, ich obsluhu a údržbu sú:

 • Stroje musia byť zabezpečené vhodným ochranným zariadením tak, aby časti strojov, resp. materiál nimi spracovávaný, neohrozovali bezpečnosť obsluhy, pričom ochranné zariadenia musia byť v prevádzkyschopnom stave.
 • Stroj smie obsluhovať len pracovník, ktorý je oboznámený s návodom na obsluhu, čistenie, údržbu a opravy od výrobcu, pričom návod musí byť k dispozícii v slovenskom jazyku.
 • Čistenie, údržbu a opravu stroja je možné vykonávať iba pri vypnutom hlavnom elektrickom vypínači, resp. po odpojení vidlice pohyblivého prívodu od siete.
 • Je potrebné informovať pracujúcich o vlastnostiach chemických prostriedkov používaných pri umývaní a dezinfekcii strojov, ako aj o potrebných opatreniach na ochranu zdravia.
 • Za chodu stroja nemožno akýmkoľvek spôsobom zasahovať do pracovného priestoru stroja, resp. otvárať ochrany pohyblivých častí stroja.
 • Je zakázané vykonávať akýkoľvek zásah do elektrickej časti stroja v prípade, ak obsluha nemá potrebnú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike.
 • Stroje, ktoré obsluhuje viac osôb, napr. výrobné linky, musia byť opatrené STOP ovládačom tak, aby bola zaistená možnosť vypnutia celého stroja alebo jeho časti z každého stanovišťa obsluhy.
 • Používanie strojov a zariadení inštalovaných v prostredí so špecifickými rizikami (napr. v prašnom, vlhkom prostredí) musí byť obmedzené len na osoby poverené obsluhou a oboznámené s rizikom úrazu elektrickým prúdom, výbuchom a pod. Údržbu týchto strojov a zariadení môžu zabezpečovať len špeciálne určení zamestnanci.
 • Stroje, pomocou ktorých a na ktorých pracujú osoby, musia spĺňať ergonomické požiadavky podľa zásad školy chrbtice.

Riadiace zložky: Ako prevenciu chorôb z pohybovej chudoby a preťažovania statickej časti pohybového aparátu v riadiacich zložkách priemyslu je už pri plánovaní administratívnych prevádzok nevyhnutné správne vyberať pracovné pomôcky (stoličky, stoly, vankúše s nestabilnou plochou a pod.), pracovné prístroje (počítače s veľkou obrazovkou a pod.) a náležite vzdelávať pracovníkov z hľadiska prevencie možného statického preťaženia pohybového aparátu, nedostatočného tréningu kardiovaskulárneho aparátu, ako aj prevencie úrazových dejov.

Odkazy na sektorové charakteristiky

01 – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
02 – Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
03 – Sektorová rada pre potravinárstvo
04 – Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
05 – Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
06 – Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
07 – Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
08 – Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
09 – Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
10 – Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
11 – Sektorová rada pre elektrotechniku
12 – Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
13 – Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
14 – Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
15 – Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
16 – Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
17 – Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
18 – Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
19 – Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo
20 – Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
21 – Sektorová rada pre verejné služby a správu
22 – Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
23 – Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
24 – Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

[1] EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK. Themes. Emerging risks. [online]. 2022. [cit. 2022-07-29]. Dostupné na internete: <https://osha.europa.eu/en> .

[2] ÚRAD VLÁDY SR. Slov-Lex. Právny a informačný portál. [online]. 2022. [cit. 2022-07-29]. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/domov> .

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.