Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXVI. etape tvorby a revízie

03.11.2022

V termíne od 13. októbra 2022 do 3. novembra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXVI. etapy 303 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXXVI. etape je tu:

Prehľad NŠZ v rámci I. revízie a tvorby je nasledovný:

Sektorová rada pre Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva

Sektorová rada pre Celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel

 1. Technológ v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Špecialista pre spracovanie plastov
 2. Špecialista registrácie liekov
 3. Monitor klinických štúdií
 4. Biofyzik

Sektorová rada pre sklo, keramiku minerálne látky a nekovové materiály

 1. Dispečer vo výrobe stavebných materiálov
 2. Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 3. Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu
 4. Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Energetický audítor
 2. Technik alternatívnych zdrojov energie
 3. Technik likvidácie jadrového odpadu

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií
 2. Projektant pozemkových úprav

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Technik scény

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Facilitátor virtuálneho vzdelávania
 2. Lektor jazyka
 3. Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
 4. Poradca pre vekový manažment
 5. Poradenský psychológ
 6. Lektor vysokej školy

Prehľad NŠZ meniacich názov je nasledovný:

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Manipulačný majster v lesníctve

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Maskér a vlásenkár v umelecko-remeselnej tvorbe
 2. Čalúnnik a dekoratér v umelecko-remeselnej tvorbe
 3. Rekvizitár a zbrojár v umelecko-remeselnej tvorbe
 4. Patinér a modista v umelecko-remeselnej tvorbe
 5. Farbiar textílií v umelecko-remeselnej tvorbe
 6. Obuvník v umelecko-remeselnej tvorbe
 7. Krajčír v umelecko-remeselnej tvorbe

II. a III.  revízia NŠZ:

05 Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Čalúnnik (okrem umeleckého)
 2. Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
 3. Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
 4. Montážny pracovník drevených konštrukcií
 5. Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva
 6. Odborný lesný hospodár
 7. Operátor lesných traktorov
 8. Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
 9. Operátor sušiarne dreva
 10. Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
 11. Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
 12. Pomocný pracovník v lesníctve
 13. Pomocný pracovník v poľovníctve
 14. Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve
 15. Pracovník v poľovníctve
 16. Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
 17. Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva
 18. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
 19. Stolár, výrobca nábytku
 20. Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 21. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve
 22. Špecialista údržby vo výrobe nábytku
 23. Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií
 24. Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo
 25. Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve
 26. Technik pre údržbu lesnej techniky – mechanizátor

06 Sektorová rada pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel

 1. Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe
 2. Grafik prípravy tlače
 3. Knihár
 4. Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
 5. Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
 6. Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
 7. Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
 8. Operátor zariadenia na výrobu celulózy
 9. Operátor zariadenia na výrobu papiera
 10. Pracovník zhotovovania tlačovej formy
 11. Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe
 12. Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
 13. Strojník zariadenia na výrobu celulózy
 14. Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 15. Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
 16. Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
 17. Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
 18. Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
 19. Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
 20. Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
 21. Tlačiar, operátor tlače

07 Sektorová pre chémiu a farmáciu

 1. Biochemik

09 Sektorová rada pre sklo, keramiku minerálne látky a nekovové materiály

 1. Brusič skla
 2. Dekoratér keramiky a porcelánu
 3. Dekoratér skla
 4. Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe
 5. Formár vo výrobe skla
 6. Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 7. Kvalitár, kontrolór v sklárskej výrobe
 8. Kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov
 9. Kvalitár, kontrolór vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 10. Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
 11. Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
 12. Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 13. Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
 14. Operátor sklárskeho taviaceho agregátu
 15. Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov
 16. Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr
 17. Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
 18. Pomocný pracovník v sklárskej výrobe
 19. Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 20. Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu
 21. Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov
 22. Sklár
 23. Spracovateľ skleného vlákna
 24. Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení
 25. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 26. Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe
 27. Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
 28. Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 29. Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
 30. Špecialista technológ v sklárskej výrobe
 31. Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov
 32. Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 33. Špecialista údržby v sklárskej výrobe
 34. Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
 35. Ťahač skleného vlákna
 36. Technik prípravy a tavenia skloviny
 37. Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu
 38. Technik výroby sklených a minerálnych materiálov
 39. Technik výroby stavebných materiálov
 40. Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
 41. Umelecký sklár
 42. Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
 43. Výrobca technickej a stavebnej keramiky

12 Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

 1. Elektromontér trakčnej siete
 2. Energetik technológ
 3. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
 4. Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne
 5. Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
 6. Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
 7. Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
 8. Špecialista energetik prípravy prevádzky
 9. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni
 10. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 11. Technik automatizovaných riadiacich systémov energetických zariadení
 12. Technik elektrickej stanice
 13. Technik energetik projektant, konštruktér
 14. Technik havarijného plánovania a pripravenosti v jadrovej elektrárni
 15. Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
 16. Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 17. Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu

13 Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Špecialista na ochranu vodných tokov

14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve

15 Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Aukcionár
 2. Barman
 3. Čašník, servírka
 4. Hotelový recepčný
 5. Krupiér v kasíne
 6. Kuchár (okrem šéfkuchára)
 7. Organizátor spoločenských podujatí
 8. Pomocník v kuchyni
 9. Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
 10. Pracovník herne
 11. Pracovník stávkovej kancelárie
 12. Pracovník turistického informačného centra – front office
 13. Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia
 14. Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného centra
 15. Šéfkuchár
 16. Someliér
 17. Vedúci recepcie
 18. Vyberač predajných automatov

17 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. Aplikačný programátor
 2. Databázový analytik
 3. Databázový dizajnér
 4. Dátový expert
 5. Dizajnér sietí
 6. IKT tester
 7. Projektant multimediálnych systémov
 8. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
 9. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení
 10. Správca informačného systému
 11. Systémový programátor
 12. Špecialista bezdrôtových sietí
 13. Špecialista kybernetickej bezpečnosti
 14. Špecialista výstavby telekomunikačných technológií
 15. Špecialista vývoja používateľských rozhraní
 16. Vývojár web stránok, internetu, intranetu
 17. Web dizajnér

19 Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Žurnalista, novinár
 2. Publicista
 3. Spravodajca
 4. Reportér
 5. Šéfredaktor
 6. Muzikológ
 7. Technik scény
 8. Textový korektor
 9. Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva
 10. Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva
 11. Muzikálový herec
 12. Etnológ
 13. Literárny historik, teoretik, kritik
 14. Kulturológ
 15. Správca historických pamiatok
 16. Správca prírodných pamiatok

20 Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Animátor voľného času
 2. Antropológ
 3. Kariérový sprievodca/konzultant
 4. Komisár dopingovej kontroly
 5. Koordinátor dobrovoľníkov
 6. Koordinátor práce s mládežou
 7. Lektor ďalšieho vzdelávania
 8. Lektor v práci s mládežou
 9. Lektor vzdelávania seniorov
 10. Odborný asistent vysokej školy
 11. Organizátor športových podujatí
 12. Poradca pre zdravý životný štýl
 13. Pracovník s mládežou
 14. Sociológ
 15. Školský špeciálny pedagóg
 16. Špecialista kvality vzdelávania
 17. Športovec
 18. Športový agent
 19. Športový delegát
 20. Športový inštruktor
 21. Športový manažér
 22. Športový rozhodca
 23. Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
 24. Tréner v športe (okrem trénera v športovej škole)
 25. Učiteľ druhého stupňa základnej školy
 26. Učiteľ základnej umeleckej školy
 27. Vedecký pracovník v oblasti psychológie

21 Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Desiatnik
 2. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ
 3. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 4. Príslušník hasičského a záchranného zboru – požiarna prevencia
 5. Príslušník hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej služby
 6. Slobodník
 7. Strážny pracovník väzenskej služby
 8. Súdny poradca
 9. Špecialista (manažér) pre informovanie a komunikáciu fondov EÚ
 10. Špecialista sociálnej kurately pre deti
 11. Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
 12. Špecialista v oblasti posudzovania zhody
 13. Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky
 14. Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
 15. Špecialista v oblasti úrazového poistenia
 16. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví
 17. Špecialista výkonu obchodných opatrení
 18. Vedúci diplomatickej misie
 19. Vojak 1. stupňa – čakateľ
 20. Vojak 1. stupňa – kadet
 21. Vojak 2. stupňa
 22. Vyšetrovateľ finančnej správy

22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
 3. Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 4. Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 5. Odborný pracovník pre verejné obstarávanie
 6. Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
 7. Advokát
 8. Recepčný (okrem hotelového)
 9. Finančný kontrolór
 10. Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
 11. Stenotypistka, zapisovateľka
 12. Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
 13. Supervízor operátorov dát
 14. Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
 15. Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
 16. Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
 17. Prepisovačka
 18. Konzultant pre personálny lízing
 19. Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
 20. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku
 21. Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov
 22. Strategický nákupca
 23. Sekretárka
 24. Daňový špecialista
 25. Fakturant
 26. Administratívny pracovník vo výrobe
 27. Právny asistent
 28. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov
 29. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
 30. Špecialista odmeňovania a benefitov
 31. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly
 32. Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
 33. Odborný administratívny asistent
 34. Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva
 35. Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie
 36. Informátor
 37. Technik vozového parku
 38. Pracovník správy registratúry
 39. Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
 40. Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
 41. Pracovník reprografie
 42. Operátor linky tiesňového volania

23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Asistent sociálnej práce
 2. Cievny chirurg
 3. Detský chirurg
 4. Farmaceutický laborant
 5. Farmaceutický laborant vo vyšetrovacích metódach v toxikológii a farmakológii
 6. Kardiochirurg
 7. Neurochirurg
 8. Pediatrický anestéziológ
 9. Pediatrický hematológ a onkológ
 10. Pediatrický kardiológ
 11. Pediatrický neurológ
 12. Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite
 13. Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
 14. Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
 15. Telovýchovný lekár
 16. Traumatológ
 17. Urológ
 18. Verejný zdravotník bez špecializácie
 19. Verejný zdravotník špecialista v hygiene životného prostredia a zdravia
 20. Zubný asistent

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.