Vyhodnotenie rozsahu využívania odborných zručností – výsledky dotazníkového zisťovania u sektorových expertov

02.12.2022

Autori garantovaných NŠZ v každom formulári karty zamestnania priraďovali odborné vedomosti a najmä odborné zručnosti potrebné na výkon zamestnania podľa aktuálnych a budúcich požiadaviek a potrieb trhu práce. Rozsah ich využívania je nadstavbou určenia potrieb trhu práce, kedy experti zo sektorových rád vyjadrili názor na to, ktoré odborné zručnosti sú využívané v jednotlivých NŠZ najviac a ktoré v menšej miere. Túto možnosť dostali všetci experti zapojení do NP SRI, pričom určovali percentuálne rozpätie využívania odbornej zručnosti pri výkone zamestnania na škále od 0 do 100 %. Podmienkou bolo, aby mali konkrétne skúsenosti s hodnoteným zamestnaním a vedeli odborne posúdiť rozsah využívania odborných zručností pri jeho výkone.

Hodnotenia sa zúčastnili primárne autori NŠZ, ktorí vedeli kvalifikovane určiť, ktoré odborné zručnosti potrebuje jedinec pri výkone zamestnania najviac, ktoré sú menej významné a ktoré odborné zručnosti sú aplikované v praxi len sporadicky. Rozsah využívania konkrétnych odborných zručností určuje prevládajúci charakter zamestnania, ktoré je možné kategorizovať:

  • s prevahou manuálnej/fyzickej práce,
  • zmiešané – pomerné zastúpenie manuálnej/fyzickej a duševnej práce,
  • s prevahou duševnej práce.

Zamestnania s prevahou manuálnej/fyzickej práce vyžadujú rozsah odborných zručnosti iba v určitej oblasti – týkajú sa najmä prác pri montážnych linkách, pri obsluhe strojov alebo dopravných prostriedkov – či už pri presune osôb, materiálu alebo pri plnení ďalších pracovných úloh. Sú to odborné zručnosti viac fyzicky náročné, pričom sem patria aj manuálne a remeselné odborné zručnosti z rôznych oblastí národného hospodárstva. Častokrát je pri nich potrebné používanie a ovládanie rôznych nástrojov. Tieto odborné zručnosti vyžadujú zvýšenú telesnú zdatnosť a/alebo manuálnu zručnosť a mnohokrát aj určitú úroveň technickej gramotnosti a vo viacerých prípadoch aj tvorivosť.

Zamestnania s pomerným zastúpením manuálnej/fyzickej práce a duševnej práce sú typické v osobných službách, v obchode, ale aj napríklad v cestovnom ruchu alebo gastronómii. Využitie jednotlivých odborných zručností častokrát balansuje v prospech jednej alebo druhej zložky, pričom k manuálnym zručnostiam sú vyžadované aj komunikačné a sociálne kompetencie, finančná a ekonomická gramotnosť a mnohokrát aj zdravotná gramotnosť. Do tejto kategórie je možné zaradiť aj práce, ktoré sa týkajú zdravotnej alebo osobnej starostlivosti a odborné zručnosti potrebné pri prácach spojených s ochranou práv, majetku a bezpečnosti osôb, rovnako tak aj činnosti v oblasti kreatívneho priemyslu. V týchto prípadoch je potrebná aj vyššia úroveň telesnej zdatnosti.

Zamestnania s prevahou duševnej práce vyžadujú odborné zručnosti, ktoré súvisia s vyššou digitálnou gramotnosťou, komunikačnými kompetenciami, mediálnou gramotnosťou a zároveň vybranými špecifickými kľúčovými kompetenciami. Sú v nich potrebné odborné zručnosti umožňujúce výkon rôznych prác duševného charakteru, pričom viaceré z nich sú prierezové, využiteľné vo viacerých sektoroch národného hospodárstva. Koncepčné, systémové, tvorivé, metodické práce, ale aj odborné nemanuálne a administratívne práce dopĺňajú riadiace zručnosti s požiadavkami na podnikavosť, manažérske zručnosti, myslenie a pod.

Názor na rozsah využívania odborných zručností vyjadrilo v online dotazníkoch 162 sektorových expertov, pričom vyhodnotili celkovo 1 118 garantovaných NŠZ. Experti mali k dispozícii 59 kategórií odborných zručností (využili z nich 51 kategórií), pričom určili rozsah využívania pri 10 874 odborných zručnostiach v konkrétnych zamestnaniach. Väčšinovo boli zastúpené zamestnania s prevahou duševnej práce, a to dominantne zo Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Išlo celkovo o 113 NŠZ, v ktorých rozsah využívania odborných zručností určilo až 19 expertov. Aktívne sa experti vyjadrovali aj ku zamestnaniam zo Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel, kde v 92 NŠZ (s určitým pomerom manuálnej/fyzickej a duševnej práce) vyjadrilo názor 6 expertov. Názor na využívanie odborných zručností vyjadrilo v 84 štandardov zamestnaní s prevahou manuálnej/fyzickej práce 10 expertov zo Sektorovej rady pre remeslá, osobné služby. V nasledujúcom grafe je zobrazený počet NŠZ, v ktorých experti z jednotlivých sektorových rád určovali rozsah využívania zručností.

Počet hodnotených NŠZ expertmi zo sektorových rád pri stanovení rozsahu využívania odborných zručností

Počet hodnotených NŠZ expertmi zo sektorových rád pri stanovení rozsahu využívania odborných zručností

Zo záverov dotazníkového zberu je možné konštatovať, že za každú sektorovú radu (24) sa vyjadril aspoň jeden alebo viacerí experti, čiže názory boli zozbierané medzisektorovo. Autori sa väčšinou zamerali na 10 najdôležitejších/kľúčových odborných zručností, ktoré sú požadované pri výkone zamestnania a stanovili im zodpovedajúcu váhu (v %). Ak expert hodnotil rozsah využívania odborných zručností vo viac ako jednom NŠZ, častokrát si vyberal podobné zamestnania, z ktorých aspoň jedného bol autorom, alebo si vyberal aj také zamestnania, ktoré vzhľadom na svoju odbornosť a prax vedel kvalifikovať a zodpovedne ohodnotiť.

Najviac položiek, v súvislosti s hodnotením rozsahu využívania zručností, vyplnili experti za Sektorovú radu pre verejné služby a správu, a to viac ako 6 410. Aj experti zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby vyplnili rozsah využívania odborných zručností pri takmer 6 000 položkách pri hodnotených NŠZ.

Počet hodnotených odborných zručností v NŠZ expertmi za jednotlivé sektorové rady

Počet hodnotených odborných zručností v NŠZ expertmi za jednotlivé sektorové rady

Rozsah využívania odborných zručností je nevyhnutné priebežne sledovať a vyhodnocovať, pretože takýmto spôsobom je možné identifikovať kľúčové odborné zručnosti pre výkon zamestnania. Ak sa v budúcnosti očakáva, že bude kľúčová odborná zručnosť ovplyvnená inováciou, je možné exaktne vypočítať mieru vplyvu inovácie na konkrétne zamestnanie. Takýmto spôsobom sa dá podľa sektorov, kvalifikačnej úrovne, skupín zamestnaní a ďalších triediacich kritérií zostaviť zoznamy zamestnaní, ktoré budú v budúcnosti čeliť najvýraznejším inovačným vplyvom.

V nasledujúcom grafe sú zobrazené odborné zručnosti označené ako najdôležitejšie pri výkone zamestnania. Do popredia sa dostávajú NŠZ zo sektora kultúry a kreatívneho priemyslu, rovnako tak aj remeselnej výroby. Dôvodom je špecifickosť týchto zamestnaní a uvedené vysoké percento nutnosti využívania daných špeciálnych odborných zručností v zamestnaniach.

Rozsah využívania odborných zručností v hodnotených NŠZ expertmi

Rozsah využívania odborných zručností v hodnotených NŠZ expertmi

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.