Dobrá správa z trhu práce – Aliancia sektorových rád má opäť prezidenta!

18.10.2022

Do čela Aliancie sektových rád bol ministrom práce Milanom Krajniakom vymenovaný nový prezident. Stal sa ním Juraj Káčer, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pod jeho vedením bude Aliancia napĺňať svoju novú víziu.

Hlavnou úlohou Aliancie je vytvárať podmienky na zosúlaďovanie systému celoživotného vzdelávania s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce. Na tento účel zriaďuje sektorové rady, ktoré spájajú odborníkov z 24 sektorov národného hospodárstva so zástupcami inštitúcií pripravujúcich kvalifikovanú pracovnú silu pre trh práce. Sektorové rady budujú Národnú sústavu povolaní, teda identifikujú pracovné pozície, požiadavky zamestnávateľov na ich výkon a inovácie, ktoré menia alebo budú zásadných spôsobom meniť požiadavky na odborné vedomosti a zručnosti pracovnej sily. V nadväznosti na tieto dátové zdroje budujú Národnú sústavu kvalifikácií, v rámci ktorej sa určujú podmienky overovania kvalifikácií na výkon pracovných pozícií. V súčasnosti chod Aliancie a sektorových rád zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Realizátorom projektu je TREXIMA Bratislava. Projekt je financovaný z európskych prostriedkov určených na rozvoj ľudských zdrojov. V rámci projektu sektorové rady spracovali 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sú dostupné na www.sustavapovolani.sk.

Novela zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti výrazne posilňuje kompetencie Aliancie a sektorových rád. V zmysle vyššie uvedeného zákona Aliancia napr. určuje štandardy odborných vedomostí, odborných zručností a kompetencií na výkon pracovných činností na trhu práce, určuje tiež priority v oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií v systéme celoživotného vzdelávania s osobitným zameraním na digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť. Mimoriadne dôležitou činnosťou bude posudzovanie kvality vzdelávacích programov pre školy a tiež kvality vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane posudzovania ich súladu s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce.

Aliancia do vienka podľa nového modelu dostala aj realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, kvantifikáciu potreby ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch, analýzu vznikajúcich a zanikajúcich pozícií, taktiež vyhodnocovanie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.  Trh práce sa zásadným spôsobom mení, takže celá spoločnosť a najmä celoživotné vzdelávanie sa bude musieť prispôsobiť týmto zmenám a pripraviť sa na ne. Tie v najväčšej miere súvisia s automatizáciou, digitalizáciou, robotizáciou, inovačnými trendmi, ale i Priemyslom 4.0 a 5.0. Sektorové rady, ktoré zastrešuje Aliancia, vytvárajú ideálny priestor na sieťovanie špičkových expertov v sektoroch a umožňujú efektívne posúvať dopredu prípravu ľudských zdrojov v národnom hospodárstve na dosiahnutie konkurencieschopnosti a udržateľného rastu našej krajiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.