Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výsledky hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád

30.11.2022

Do pôsobnosti Aliancie sektorových rád patrí aj hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 35b časť „Aliancia sektorových rád a sektorové rady”. Jeho zámerom je posúdiť, či a ako sú jednotlivé sektorové rady funkčné a efektívne pri plnení stanovených činností a úloh vyplývajúcich z ich štatútov. Zo strany Realizačného tímu SRI boli realizované všetky potrebné kroky na to, aby Aliancia splnila svoje povinnosti vo vzťahu k hodnoteniu funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. Na hodnotenie bol vytvorený dotazník, ktorého cieľom bolo získať pohľad zúčastnených aktérov na činnosti sektorových rád z pohľadu ich funkčnosti a efektívnosti.

  • Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.
  • Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti sektorovej rady.

Dotazník bol pripravený v online nástroji Alchemer. 28. 7. 2022 boli prostredníctvom mailu oslovení garanti, predsedovia, členovia sektorových rád a tajomníci so žiadosťou o vyplnenie dotazníka. Termín na vyplnenie dotazníka bol určený do 19. 8. 2022 a v záujme dosiahnutia čo najvyššej návratnosti bol termín zberu predĺžený. Z celkového počtu 555 oslovených členov sektorových rád dotazník vyplnilo do termínu 6. 9. 2022 274 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola 49 %.

Hodnotené obdobie bolo:

  • apríl 2019 – september 2022.

Dotazník pozostával z 55 otázok rôzneho typu, z ktorých 27 tvorili uzavreté otázky, 18 tvorili polootvorené otázky a zvyšných 10 otvorené otázky.

Analýzou získaných dát z dotazníkového prieskumu sa podarilo vyhodnotiť viaceré ukazovatele funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, ich zloženia, spokojnosti s výstupmi, ale aj ich využitie a prínos pre cieľové skupiny v praxi a taktiež zhodnotiť vedenie sektorových rád, manažment projektu a spokojnosť s činnosťou tajomníkov jednotlivých sektorových rád.

Finálny dokument VÝSLEDKY HODNOTENIA FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVÝCH RÁD. NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE KONTINUÁLNE ZABEZPEČENIE ICH ČINNOSTI V ĎALŠOM OBDOBÍ, obsahuje úvod, manažérske zhrnutie, metodológiu dotazníkového zisťovania, vyhodnotenie dotazníkového zisťovania k funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, návrhy a odporúčania z výsledkov hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád pre kontinuálne zabezpečenie ich činnosti v ďalšom období.

Návrhy a odporúčania sú určené pre nasledujúce subjekty:

  • MPSVR SR ako garanta činnosti Aliancie sektorových rád a sektorových rád v Slovenskej republike,
  • MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadené inštitúcie ako kľúčových aktérov zabezpečenia kvality systému celoživotného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce,
  • ústredné orgány štátnej správy,
  • orgány územnej samosprávy a
  • pre sociálnych partnerov ako garantov sektorových rád a predsedov sektorových rád.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.