Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

06.12.2022

Jedným z dôležitých výstupov pri ukončovaní NP SRI je aj zhodnotenie fungovania Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (ďalej len „Sektorová rada). Preto boli členovia Sektorovej rady oslovení so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom bolo získať hodnotenie činnosti Sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti.  

Analýzou získaných dát bola komplexne vyhodnotená činnosť, funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Zároveň ide o plnenie ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení tak, aby boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád. Do jej pôsobnosti, v súlade s cit. ustanovením, patrí okrem zriaďovania sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva aj hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti.  

Hodnotiaci formulár bol určený pre všetkých členov Sektorovej rady, vrátane tajomníka a bol zameraný na: 

  • Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu Sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.  
  • Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti Sektorovej rady.  

Hodnotené obdobie bolo od apríla 2019 do septembra 2022. Hodnotenia sa zúčastnilo 16 členov Sektorovej rady, jej garant, predseda a tajomníčka. Vzhľadom na fakt, že nie všetky dotazníky boli vyplnené komplete, do vyhodnotenia vstupovali odpovede 7 participantov.  

Za jeden z najdôležitejších postrehov z hodnotenia považujeme fakt, že členovia vnímajú jednotlivé výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady za pozitívne, s vysokou úrovňou spracovania a tieto využívajú aj pri svojich ďalších aktivitách, vďaka čomu sa problematika ľudských zdrojov v sektore môže riešiť prostredníctvom viacerých kanálov a šanca na realizáciu zmien požadovaných v rámci SSRĽZ sa výrazne zvyšuje.   

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.