Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady pre potravinárstvo

06.12.2022

Fungovanie sektorových rád v rámci projektu SRI sa blíži ku koncu a preto bolo potrebné zistiť, aká funkčná a efektívna bola ich činnosť počas celého obdobia. Aj členom Sektorovej rady pre potravinárstvo bol odoslaný dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoj názor na fungovanie Sektorovej rady z rôznych aspektov. V dotazníku bol priestor na postrehy a pripomienky, ktoré by mohli Sektorovú radu ešte vylepšiť a zefektívniť.                 

Z celkového počtu 21 sa dotazníkového šetrenia zúčastnilo 10 členov Sektorovej rady, ktorí vyplnili svoj dotazník kompletne a nie iba čiastočne. Všetci sa zhodli na tom, že výsledky činnosti Sektorovej rady splnili ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č.5/2004 Z.z.. V inštitucionálnom zložení Sektorovej rady jej členovia vidia priestor pre ideálnejšie usporiadanie, pretože by uvítali viac odborníkov z praxe, zástupcov stredných odborných škôl a vhodné by bolo aj posilnenie zastúpenia zamestnávateľov. Členovia navrhli, aby boli definované presné kritériá pre členstvo v Sektorovej rade, medzi ktorými dominujú najmä pracovné skúsenosti v sektore, široký a komplexný záber člena a schopnosť presadzovať nové veci a inovácie.  

Dotazník smeroval aj na jednotlivé funkcie Sektorovej rady pre potravinárstvo. Pri funkcii Sektorovej rady, ktorá súvisí s vytváraním sektorových partnerstiev sa najviac členov prikláňalo k názoru, že musia pôsobiť ako subjekt, ktorý vytvára priestor na diskusiu, je priamym účastníkom a propagátorom sektorových partnerstiev. Podporu funkčnosti Sektorovej rady a podporu v plnení vytýčených cieľov vidia členovia v zabezpečení pravidelnosti rokovaní, ktoré dávajú priestor na riešenie problémov sektora a priestor na diskusiu. Väčšina sa prikláňa k prezenčnému typu rokovaní, kde je dôležitým faktorom práve osobný kontakt.   

Sektorová rada je podľa  odpovedí jej členov nezastupiteľná ako nezávislé združenie vytvorené zo zákona najmä tým, že stanovuje stratégie rozvoja potravinárskeho sektora, určuje trendy a potreby trhu práce, pomenúva požiadavky na odbornú prípravu absolventov odborných škôl a významne napomáha zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania. Dôležitým faktorom je aj to, že činnosť Sektorovej rady prepája požiadavky zamestnávateľov a praxe so vzdelávaním, je nezávislá od finančných skupín, spoločností a ministerstiev a definuje požiadavky trhu práce a inovácií v sektore. Kľúčovou pridanou hodnotou Sektorovej rady pre potravinárstvo je jej profesionalita a expertnosť, schopnosť odhadnúť vývoj potravinárskeho sektora a takisto komplexné riešenie problematiky dostatku ľudských zdrojov a zabezpečenie prípravy pracovnej sily v súvislosti s inováciami v potravinárstve. Prínosom Sektorovej rady je jej schopnosť a možnosť komunikovať so štátnymi orgánmi, aj vďaka tomu, že je rešpektovaná pri riešení kľúčových otázok. Dôležité sú aj skúsenosti členov z potravinárskych podnikov, skúsenosti s prácou s pracovnou silou rôzneho stupňa vzdelania, schopnosť vypracovať Národné štandardy zamestnaní a využiť ich na propagáciu a nábor študentov na stredné a vysoké školy alebo na pozitívne zviditeľnenie sektora a vysvetlenie charakteru práce v sektore.  

Projekt SRI mal počas svojho trvania viacero výstupov a členovia vedeli niektoré využiť pri inovácii vzdelávacích dokumentov, pri príprave strategických dokumentov v sektore potravinárstva, na informovanie členov zväzov alebo získanie spätnej väzby pre potreby praxe. Výstupy projektu SRI poslúžili členom Sektorovej rady pre potravinárstvo aj pri práci na ďalších projektoch. Išlo o ŠIOV, kde výstupy pomohli pri inovácii štátnych vzdelávacích programov. Systém overovania kvalifikácií tiež úzko súvisí s výsledkami projektu SRI a v neposlednom rade výstupy môžu byť využité v projektoch s RÚZ pri duálnom vzdelávaní.  

Kľúčovým výstupom projektu SRI je Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ). Z výsledkov dotazníka je známe, že členovia túto stratégiu považujú za vhodný nástroj na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v nadväznosti na inovačné trendy a vývoj trhu práce. Je prínosom, pretože presne definuje sektor a je akousi príručkou v oblasti inovácií v potravinárstve a požiadaviek sektora na pracovnú silu. V sektore potravinárstva je totiž problém s nedostatkom ľudských zdrojov a aj tí kandidáti, ktorí záujem majú, nie sú dostatočne pripravení a kvalifikovaní.   

Efektívnosť Sektorovej rady sa môže hodnotiť najmä podľa to, či vedeli samotní členovia využiť výstupy projektu SRI v ich ďalšom pôsobení. Čo sa týka konkrétne Sektorovej rady pre potravinárstvo, jej členovia sa zúčastňovali v rámci medzirezortných pracovných skupín na tvorbe národných, resp. odvetvových stratégií, koncepcií rozvoja ľudských zdrojov, tvorbe národných, resp. odvetvových stratégií, koncepcií rozvoja sektora, na tvorbe, resp. novelizácii právnych predpisov, či na procese akreditácie študijného programu. 

Sektorová rada pre potravinárstvo má veľký potenciál. Môže aj do budúcnosti pomáhať pri zvyšovaní flexibility a zosúlaďovania potrieb kvalifikovanej pracovnej sily v sektore, pri zavádzaní zmien a inovácií do NŠZ, pri tvorbe národných a zahraničných partnerstiev, pri zavádzaní inovatívnych prístupov a realizácii, ako aj verifikácii sektorových analýz, prognóz a stratégií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.