Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

06.12.2022

Členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len “Sektorová rada”) boli v auguste 2022 zapojení do dotazníkového zisťovania. Jeho cieľom bolo vyhodnotiť činnosti Sektorovej rady z pohľadu funkčnosti a efektívnosti. Tajomníčka Sektorovej rady odoslala dotazník všetkým členom Sektorovej rady. Zo 17 členov sa do vypĺňania dotazníka zapojilo 11. Analýzou získaných dát sa podarilo vyhodnotiť viaceré ukazovatele v rámci činnosti Sektorovej rady, jej zloženie, spokojnosť s výstupmi, využitie výstupov v praxi, a taktiež zhodnotiť vedenie Sektorovej rady.   

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore. 

Odvetvie textil, odevy, obuv a spracovanie kože v Slovenskej republike prešlo transformačnými zmenami, ktoré viedli k veľkej roztrieštenosti podnikateľských subjektov, čo v mnohých prípadoch negatívne pôsobí na rozvoj, inovácie, zamestnanosť, prehľadnosť, konkurencieschopnosť, rozvoj životnej úrovne, informovanosť o tomto sektore a pod. K tomu sa radí i neexistencia profesijného a zamestnávateľského subjektu, ktorý by združoval konkrétne subjekty v záujme ich rozvoja a celého sektora a v neposlednom rade pomáhal prehlbovať postavenie a význam tohto sektora v rozsahu národného hospodárstva SR. Preto rozhodujúcu úlohu tu zohráva Sektorová rada, ktorej cieľom je a bude posilňovať jej úlohu a postavenie aj v budúcnosti pri rozvoji sektora. Zamestnávatelia prostredníctvom sektorovej rady majú možnosť dlhodobo ovplyvňovať štruktúru ľudských zdrojov a získavať potrebných kvalifikovaných zamestnancov, ktorých je v tomto odvetví citeľný nedostatok.  

Jedným zo základných výsledkov činnosti sektorovej rady v budúcom období by malo byť uzatvorenie sektorovej dohody o spolupráci medzi zamestnávateľmi (sektorová rada) a ostatnými kľúčovými partnermi (napr. ďalší významní zamestnávatelia, územné samosprávy, úrady práce, vzdelávacie inštitúcie atď. ). Dohoda by mala byť efektívnym nástrojom najmä pre zamestnávateľov, ako dlhodobo ovplyvňovať štruktúru, kvalitu a rozvoj ľudských zdrojov a to koordinovanými postupmi trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.