Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

06.12.2022

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady prebiehalo formou online dotazníka. Odpovede na otázky boli zaznamenané formou výberu z daných odpovedí, voľných odpovedí a odpovedí v rozpätí hodnotenia 1 až 5 (1 ako najnižšie hodnotenie, 5 ako najvyššie hodnotenie). 

Dotazník kompletne vyplnilo 9 členov z celkového počtu 20 členov v Sektorovej rade. Podľa 100 % respondentov splnili výsledky činnosti Sektorovej rady ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z. Podľa všetkých respondentov by v inštitucionálnom zložení Sektorovej rady mali ostať Profesijné a stavovské organizácie, Zamestnávatelia, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Vedecké inštitúcie, Vysoké a Stredné školy. Respondenti mali rôzne názory na funkciu Sektorovej rady pri vytváraní sektorových partnerstiev. Najčastejšie odpovede boli: funkcia priameho účastníka, propagátora a vytvorenia priestoru na diskusiu medzi účastníkmi sektorových partnerstiev. Respondenti vidia budúci potenciál Národnej sústavy povolaní a činnosti sektorových rád najmä v možnosti prehľadu o súčasných a budúcich potrebách sektora. Sledovanie technologických trendov je následne využiteľné ako podklad pre vzdelávacie účely. Za jednoznačný prínos Sektorovej rady označujú členovia prenos informácií do tvorby vzdelávacích programov a iných aktivít, týkajúcich sa vzdelávacieho systému (či už vzdelávanie žiakov, študentov, učiteľov alebo zamestnancov). Vyzdvihujú najmä možnosť ovplyvňovania smerovania sektora. Zo zamestnávateľského hľadiska vzniká hodnota v podobe prenosu informácií o najnovších trendoch, nielen inovačných, v sektore. 

Sektorová rada je dôležitá pri prepájaní zamestnávateľov s verejným sektorom, resp. s orgánmi štátnej správy. Vďaka tomu môžu byť prerokovávané návrhy „tzv. zdola nahor, na základe reálnych skúseností od zamestnávateľov, škôl alebo inštitúcií.“ Kľúčová hodnota Sektorovej rady je tiež v možnosti ovplyvňovania sektora, napríklad pri riešení potrieb zamestnávateľov a ich príprave na technologické výzvy. Výstupy Sektorovej rady tvoria ucelený pohľad na celulózo-papierenské a polygrafické odvetvie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.