Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

06.12.2022

Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady prebiehalo formou online dotazníka. Odpovede na otázky boli zaznamenané formou výberu z daných odpovedí, voľných odpovedí a odpovedí v rozpätí hodnotenia 1 až 5 (1 ako najnižšie hodnotenie, 5 ako najvyššie hodnotenie). 

Dotazník kompletne vyplnilo 12 členov z celkového počtu 21 členov v Sektorovej rade. Podľa 100 % respondentov splnili výsledky činnosti Sektorovej rady ich očakávania vo vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z. Podľa všetkých respondentov by v inštitucionálnom zložení Sektorovej rady mali ostať Profesijné a stavovské organizácie a Zamestnávatelia. Vhodné je do budúcna prediskutovať začlenenie zástupcu agrolesníckej sekcie do Sektorovej rady. Respondenti mali rôzne názory na funkciu Sektorovej rady pri vytváraní sektorových partnerstiev. Najčastejšie odpovede boli: funkcia priameho účastníka, propagátora a vytvorenia priestoru na diskusiu medzi účastníkmi sektorových partnerstiev. Takmer všetci respondenti súhlasia, že výsledky práce Sektorovej rady pri riešení potrieb zamestnávateľov na trhu práce majú skôr pozitívny a pozitívny efekt, napríklad na konkurencieschopnosť sektora alebo zabezpečenie adekvátnych ľudských zdrojov v sektore. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.