Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvá stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Administratíva, ekonomika a manažment

11.03.2022

V priebehu roku 2021 vytvárali experti zo Sektorovej rady pre administratívu, manažment a ekonomiku Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov ako vôbec prvý dokument takéhoto charakteru vo vzťahu k budovaniu kvalifikovaných ľudských zdrojov v sektore, a s prognózou do roku 2030. Stratégia sa kreovala v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, v gescii MPSVR SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Budúcnosť sektora

Príchod digitálnej éry a s ňou spojených inovácií má nezadržateľný vplyv na všetky oblasti života, vrátane oblasti pracovného života a kariérneho rastu. Vplyv inovácií a digitalizácie bude mať dosah na odborné vedomosti a zručnosti pracovníkov. Predkladaná Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov prináša komplexný pohľad na sektor Administratíva, manažment a ekonomika a pomenúva kľúčové sektorové výzvy v oblasti ľudských zdrojov. Na tvorbe dokumentu participovalo okrem Realizačného tímu SRI viac ako 20 expertov z 18 inštitúcií z radov zamestnávateľov, škôl či sociálnych partnerov a dvaja finálni externí posudzovatelia.

Pracovné pozície

Oblasť administratívy, manažmentu a ekonomiky patrí medzi najexponovanejšie odvetvie z pohľadu ohrozenia pracovných miest. V najbližších 20-tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 72 % pracovných procesov vykonávaných zamestnancami. V súčasnosti pracuje v odvetví viac ako 129 tisíc osôb. Do sektora vstupuje množstvo hlavne digitálnych inovácií, ktoré majú priniesť prelom v náplni veľkého množstva zamestnaní, a ktoré ich vplyvom zažijú transformáciu, zánik alebo vznik úplne nových povolaní. Napomôžu tomu nové odborné vedomosti a zručnosti, ktoré budú vyžadované od zamestnancov.

Stratégia

Prognózam, týkajúcich sa nových odborných vedomostí a zručností, je venovaná samostatná kapitola stratégie, ktorá zároveň kategorizuje identifikované inovácie sektora na inovácie mäkkých zručností, inovácie pracovných postupov, infraštruktúrne inovácie a inovácie podnikateľských procesov. V tomto sektore sa očakáva flexibilná adaptácia inovačných zmien týkajúcich sa ľudských zdrojov, čomu nasvedčuje aj charakter mladej vekovej štruktúry zamestnaných s relatívne vysokou úrovňou dosiahnutého stupňa vzdelania.

Obsah stratégie

Predkladaná stratégia identifikovala rôzne potreby jednotlivých zamestnaní cez osobitný prístup spracovania, ktorý zahŕňa charakteristiku a poslanie sektora, strategickú analýzu obsahujúcu aj PESTLE a SWOT analýzu či kritické a kľúčové činitele, majúce rozhodujúci vplyv na budúce smerovanie sektora. Zadefinovali sa nosné vývojové trendy sektora s prihliadnutím na vývojové tendencie do roku 2030 s vplyvom na ľudské zdroje.

Sektorové opatrenia

Experti pripravili 46 konkrétnych opatrení, vrátane realizačných aktivít, ktoré prispejú k uplatňovaniu tejto stratégie do praxe. Spomínané opatrenia sú smerované nielen do vzdelávania v rámci formálneho vzdelávania, ale zachytávajú aj systémové a procesné zmeny či problematiku celoživotného vzdelávania. Veríme, že stratégia svojím obsahom zaujme odbornú, ale aj laickú verejnosť.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore administratíva, ekonomika a manažment do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore administratíva, ekonomika, manažment do roku 2030.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.