Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podpora duálneho vzdelávania v sektore administratíva, ekonomika a manažment

30.06.2022

Na desiatom rokovaní Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment sa diskutovalo o podpore duálneho vzdelávania. Členská základňa Sektorovej rady získala nového zástupcu stredných škôl, konkrétne ide o zastúpenie Obchodnej akadémie v Prievidzi. Riaditeľ školy predstavil členom zapojenie školy do systému duálneho vzdelávania, predstavil priebeh praktického vyučovania a vyzdvihol význam úzkeho prepojenia odborného vzdelávania s potrebami praxe. Duál je jedinečnou príležitosťou na rozvoj a zvýšenie kvality vzdelávania. Táto téma vyvolala podnetnú odbornú diskusiu, ktorej výsledkom je myšlienka organizovať workshopy na túto tému a zvyšovať povedomie o výhodách duálneho vzdelávania medzi zamestnávateľmi. Súčasťou rokovania bolo aj predstavenie Rankingu poskytovateľov vzdelávania za relevantné sektorové stredné a vysoké školy tajomníčkou Sektorovej rady.

Činnosti budúceho obdobia

Významnou témou rokovania bola aj prezentácia výsledkov rokovaní, realizovaných na prierezových inštitúciách, identifikovaných ako zodpovedné subjekty pre realizáciu sektorových opatrení Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V budúcom období sa bude Sektorová rada zaoberať aj hodnotením funkčnosti a efektívnosti svojej činnosti. Aktivity členov Sektorovej rady sú realizované v rámci Národného projektu  „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii MPSVR SR. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Členovia Sektorovej rady úspešne zavŕšili tvorbu a revíziu Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), ktorých je v garancii viac ako 100. Tieto NŠZ sú zverejnené na www.sustavapovolaní.sk. Tajomníčka komunikovala aj úlohu počas letného obdobia v spojitosti s NŠZ. Autori jednotlivých NŠZ budú v letných mesiacoch dopĺňať chýbajúce inovácie a prepojenia na odborné zručnosti a vedomosti. Súčasťou dopĺňania bude aj identifikácia rozsahu využívaných odborných zručností v nadväznosti na inovácie.

V závere rokovania si členovia okrem aktivít na nasledujúce obdobie stanovili aj termín nasledujúceho rokovania a schváli oficiálne Závery z desiateho rokovania Sektorovej rady.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.