Bilancovanie a ďalšie uplatnenie pre Sektorovú radu administratíva, ekonomika, manažment

18.10.2022

Na svojom 11. rokovaní Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment, realizovaného v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“ diskutovali členovia v Novom Smokovci na mnohé zaujímavé témy. Hlavným bodom programu bola bilancia doterajších činností. Medzi úspešne realizované aktivity patrí aj spracovanie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) či Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Je potrebné spomenúť aj aktivity týkajúce sa zberu a vyhodnotenia sektorových inovácií, revízia SK ISCO–08, pripomienkovanie strategických a legislatívnych dokumentov, aj práce na tvorbe rankingu vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v sektore. Rokovania sa zúčastnila aj tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová, ktorá spolu s predsedom Sektorovej rady Martinom Hoštákom vyjadrila úprimné poďakovanie za odbornú prácu členov Sektorovej rady.   

Ďalšie oblasti, v ktorých sa môže aktívne uplatniť Sektorová rada

Počas rokovania odznelo aj množstvo podnetov na ďalšie aktivity, v ktorých by mohla Sektorová rada nájsť uplatnenie v nasledujúcom období. Členovia vidia potenciál Sektorovej rady napríklad pri stanovovaní nedostatkových pozícií na určovanie kritérií pri prideľovaní nájomných bytov v rámci podporovaného bývania, čo jedna z aktuálnych tém, reagujúcich na súčasnú legislatívu a plnenie programových úloh vlády SR. Ďalší potenciál vidia v budovaní sektorových partnerstiev. Rôznorodosť zastúpenia členskej základne prináša efektívne prepájanie teórie, praxe a výmeny skúsenosti zúčastnených expertov. Činnosť Sektorovej rady vytvára priestor na zosúlaďovanie názorov viacerých aktérov a navrhuje potrebné riešenia či zmeny na aktuálne dianie v sektore.

Činnosti do budúceho obdobia

11. rokovanie bolo posledným zo série rokovaní, preto sa členovia Sektorovej rady venovali aj diskusii o udržateľnosti systému fungovania sektorových rád a postavenia Aliancie sektorových rád v zákone o službách zamestnanosti. Tajomníčka odprezentovala vybrané výsledky zo spracovania/vyplnenia dotazníka „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady“, aby mali členovia k dispozícii súhrnne informácie o fungovaní Sektorovej rady počas projektového obdobia. V závere rokovania členovia okrem diskusie na predstavené výsledky konštatovali, že sú pripravení v spolupráci pokračovať a veria, že fungovanie sektorových rád bude v nasledujúcom období programovom období pokračovať.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.