Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vplyv zručností budúcnosti na situáciu na trhu práce v sektore Administratíva, ekonomika, manažment a implementácia SSRĽZ

09.03.2022

Počas deviateho rokovania členovia Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment rokovali o implementácií Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (SSRĽZ), zaujímavých projektoch a výsledkoch prieskumov a štúdií, do ktorých sa zapojili aj členovia NP SRI, vplyvoch inovácií na zručnosti, či o zdravotnej spôsobilosti žiakov stredných škôl. 

Implementácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Hlavnou témou rokovania boli navrhnuté strategické opatrenia, vrátane ich aktivít a možnosti ich realizácie v praxi. Zavádzanie nových technológií a inovačných trendov radí sektor Administratíva, ekonomika a manažment k najviac exponovaným z pohľadu ohrozenia pracovných miest. Až 45% pracovných miest je ohrozených automatizáciou, kde z väčšej časti ide o pracovné pozície mladých mužov vykonávajúcich fyzickú prácu s nižšou kvalifikáciou. Transformácia pracovných miest so sebou prináša nevyhnutne potrebu osvojiť si nové zručnosti z oblastí automatizácie či digitalizácie a upozorňuje na potrebu celoživotného vzdelávania. Sektorová stratégia je významným dokumentom na podporu rozvoja zamestnanosti, ktorý rozpracúva 46 opatrení zadefinovaných v 7 oblastiach, v horizonte realizácie do roku 2030. Výber z prioritných oblastí opatrení či inovácií, ktoré by mali byť zavádzané do praxe, sa nachádza v manažérskom zhrnutí SSRĽZ.   

Diskutované témy

Na rokovaní odznela aj diskusia k dlhodobým alebo krátkodobým sektorovým partnerstvám, z radov zamestnávateľov, škôl alebo sociálnych partnerov, ktoré sú vnímané ako míľnik pri realizácii aktivít SSRĽZ. V najbližšom období budú členovia Sektorovej rady predkladať svoje návrhy a diskutovať o ich uskutočňovaní.

Závery

Diskutovanou témou počas rokovania Sektorovej rady bola aj zdravotná spôsobilosť, potrebná na výkon povolaní, resp. predpokladov na štúdium vybraných odborov vzdelávania na stredných školách v sektore. Sledovanie vývoja inovačných trendov a ich zavádzanie do praxe ovplyvňuje aj požiadavky na odborné zručnosti nových zamestnaní. Spracovanie národných štandardov zamestnaní zohľadňuje tieto potreby. Zoznam zrevidovaných štandardov zamestnaní sa aktualizuje a pravidelne zverejňuje na webovej stránke Národného projektu SRI www.sustavapovolani.sk. Zoznam nových – budúcich zamestnaní nájdete aj v promočlánku. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore Administratíva, ekonomika a manažment do roku 2030 bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.