Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore administratíva, ekonomika, manažment

18.08.2022

Jednou z  činností členov Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment bolo v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (ďalej len „NP SRI“) v gescii MPSVR SR pripraviť hodnotenie vzdelávacích inštitúcií sektora, tzv. ranking. Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v národnom hospodárstve si vyžaduje zosúlaďovanie vzdelávacieho procesu s požiadavkami trhu. Realizačný tím NP SRI pripravil členom dátové podklady, na základe ktorých členovia vyberali najrelevantnejšie stredné a vysoké školy v sektore.

Výstupom tejto aktivity bol interaktívny nástroj, v ktorom sú jasne zadefinované hodnotiace kritériá. Výberu finálnych kritérií predchádzali odborné diskusie, preferencie, dotazníkové zisťovania či škálovanie hľadísk. Vybrané hľadiská sa následne aplikovali na viac ako 120 stredných a 35 vysokých škôl, ktoré vzdelávajú/pripravujú absolventov pre sektor.

Pri hodnotení stredných škôl došlo k rozdeleniu ukazovateľov do piatich hlavných kategórií, a to:

  • Mzdy
  • Nezamestnanosť
  • Práca v odbore
  • Pokračovanie na VŠ
  • Výučba a výsledky

Pri hodnotení vysokých škôl boli vytvorené štyri kategórie, a to:

  • Mzdy
  • Nezamestnanosť
  • Práca v odbore
  • Záujem o štúdium a výučba

Názory členov Sektorovej rady sa zhodli, že za najdôležitejší ukazovateľ považujú mieru nezamestnanosti do jedného roka od ukončenia štúdia, nielen pri stredných ale aj vysokých školách. Ako ďalšie významné kritérium považujú pri stredných školách zapojenie sa do duálneho vzdelávania či prácu v odbore. Ako otázny ukazovateľ, ktorý je potrebné hlbšie rozdiskutovať v nasledujúcom období fungovania Sektorovej rady určili, „záujem o štúdium a výučbu“ a „výučba a výsledky“. Keďže tieto kritériá sa skladajú z viacerých ukazovateľov, vzniká obava, že to môže byť vnímané veľmi subjektívne, preto je potrebné sa ukazovateľom v tomto rankingu ešte venovať.

Význam duálneho vzdelávania

Prvé výsledky rankingu poukázali na potrebu rozvíjať duálne vzdelávanie aj v sektore administratíva, ekonomika, manažment. Aktuálne sa v sieti stredných škôl objavuje viac a viac napr. obchodných akadémií, ktoré majú vytvorené partnerstvá so zamestnávateľmi a sú prioritne vnímané ako školy pripravujúce absolventov pre sektor. Zamestnávatelia vítajú možnosť začleniť sa do systému duálneho vzdelávania, umožňuje im prípravu žiaka na konkrétne povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek. Výsledky tohto hodnotenia poskytovateľov vzdelávania mali slúžiť verejnosti či už rodičom, zamestnávateľom alebo samotným školám. Vzhľadom na citlivosť tejto problematiky sa členovia naprieč sektorovými radami a Realizačný tím SRI zhodli, že v najbližšom období nebudeme výsledky zverejňovať, ale budú slúžiť ako podklad pre členov v rámci fungovania Sektorovej rady a pre ďalšie odborné diskusie na zlepšovanie jednotlivých procesov tejto aktivity. NP SRI a jeho jednotlivé aktivity sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.