Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Množstvo zaujímavých tém nielen o nových smeroch v rámci duálneho vzdelávania v sektore

10.09.2021

Vo štvrtok 9. septembra sa stretli členovia Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment na svojom ôsmom rokovaní v Ružomberku. Stretnutie prebiehalo kombináciou prezenčnej a online formy. Flexibilita organizácie umožnila členom aktívnu účasť a vytvorila priestor na odbornú diskusiu o rozpracovaných aktivitách. V programe rokovania odzneli zaujímavé témy ako napr.: aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, novinky v štruktúre duálneho vzdelávania, aktuálna štatistika nezamestnanosti vo vybraných krajoch, podporné projekty na trhu práce, hodnotenie poskytovateľov vzdelávania či aplikácia inovačných zmien na národné štandardy zamestnania.

Neutíchajúce inovačné trendy v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov

Členovia Sektorovej rady zavŕšili tvorbu sektorových opatrení na definované vývojové trendy stratégie, ktoré podporia zlepšenie prípravy v rámci zabezpečenia ľudských zdrojov pre sektor s prihliadnutím na sektorové inovácie a trendy v celoživotnom vzdelávaní. Definované aktivity sú významným míľnikom v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie. Diskutovali o aktuálnych problémoch a stave sektora, na ktorý ma značný dosah aj aktuálna pandemická situácia. V boji proti dôsledkom pandémie napomáhajú aj projekty realizované a pripravované Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, s ktorými sa členovia oboznámili.

Nové smery v duálnom vzdelávaní v ekonomických odboroch a nastavovanie novej štruktúry odborov ​

Zaujímavým bodom programu ôsmeho rokovania bolo oboznámenie sa s potrebou dobudovania systému duálneho vzdelávania, optimalizácie sústavy učebných a študijných odborov ale aj o posilnení kariérového poradenstva a iné. Rozmach duálneho vzdelávania pociťujú aj netradičné sektory ako je napr. sektor administratívy, účtovníctva či IKT. V Sektore administratíva, ekonomika a manažment v školskom roku 2020/2021 v systéme duálneho vzdelávania v prvom a druhom ročníku bolo zapojených viac ako 480 žiakov. Nárast záujmu o duálne vzdelávanie so sebou prináša nielen potrebu zmeny odborov. Ale v nadväznosti na štruktúru dnešného národného hospodárstva ale aj prepojenie na povolania, klasifikácie, skladbu sektorových rád či odstránenie duplicitných odborov v sektore. Významnú aktivitu projektu Sektorovo riadené inovácie predstavuje aj hodnotenie poskytovateľov vzdelávania, pre najrelevantnejšie stredné a vysoké školy sektora. Členovia participovali na škálovaní hľadísk, ktoré umožnia interpretovať najžiadanejšie kritérium hodnotenia, ktorým je uplatnenia absolventa.   

Vplyv inovačnej databázy na národné štandardy zamestnania  

Členovia Sektorovej rady znova zvýšili počet zrevidovaných/vytvorených NŠZ v sektore. Sektor administratívy, ekonomiky a manažmentu spadá do skupiny prierezových sektorov a na kvalitu spracovania dozerá aj expertný tím finálnych posudzovateľov. Vplyv inovácií neobišiel ani NŠZ, v ktorých sa očakávané zmeny premietli do identifikácie nových vedomostí a zručností pre výkon zamestnania. Aktualizované NŠZ sú pravidelne zverejňované na webovej stránke národného projektu SRI www.sustavapovolani.sk

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.